Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - rozliczenie i dokumentowanie

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - rozliczenie i dokumentowanie

Coraz więcej polskich przedsiębiorców rozszerza swoją działalność poza granice naszego kraju. Pozyskanie kontrahenta z innego państwa członkowskiego UE staje się bowiem łatwiejsze. Współpraca z zagranicznymi partnerami nakłada jednak na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki. Dowiedz się, jak prawidłowo rozliczyć wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług!
Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług a rejestracja do celów VAT UE.

Ustalenie obowiązku badania rocznych sprawozdań finansowych za 2021 r.

Ustalenie obowiązku badania rocznych sprawozdań finansowych za 2021 r.

Oprócz jednostek, których sprawozdania finansowe podlegają corocznemu badaniu (tj. spółki akcyjne, banki czy ubezpieczyciele), takiemu badaniu podlegają również roczne sprawozdania finansowe tzw. pozostałych jednostek (tj. m.in. spółek z o.o., jawnych, komandytowych czy cywilnych), jeżeli w poprzednim roku obrotowym osiągnęły one dwa z trzech określonych parametrów, w tym przychodów netto oraz sumy aktywów bilansu, których to wartości w ustawie zostały wyrażone w euro. Przeliczenia tych wielkości na złote dokonuje się przy zastosowaniu kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roku obrotowego, w którym je osiągnięto. Co istotne, do określenia obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2021 r. uwzględnia się wielkości osiągnięte na koniec 2020 r.

Zmiany w amortyzacji wprowadzane od nowego roku podatkowego

Zmiany w amortyzacji wprowadzane od nowego roku podatkowego

Na początek kolejnych lat podatkowych podatnicy mogą wprowadzać określone zmianyamortyzacji środków trwałych. Mogą one wynikać z prawa wyboru w zakresie podwyższenia lub obniżania stawek amortyzacyjnych, czy ustalenia częstotliwości dokonywania odpisów. W przypadku amortyzacji metodą degresywną, zmiany amortyzacji odnoszą się do ustalenia, na początek kolejnego roku, sposobu dokonywania dalszych odpisów.

Co istotne, wraz z nowym rokiem podatnicy mogą stosować do nabywanych środków trwałych "nowe" roczne limity jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.

Faktury korygujące w 2021 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa u sprzedawcy

Faktury korygujące w 2021 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa u sprzedawcy

Nie należą do rzadkości sytuacje, w których sprzedawca towarów/usług wystawia fakturę korygującą do dokonanej uprzednio sprzedaży, np. w związku ze zwrotem towarów, udzieleniem nabywcy rabatu, błędem popełnionym na fakturze pierwotnej, itd. Korekta może dotyczyć sprzedaży z roku bieżącego lub z lat poprzednich.

Nowy limit przychodów uprawniających do stosowania w 2021 r. 9% stawki CIT

Nowy limit przychodów uprawniających do stosowania w 2021 r. 9% stawki CIT

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (z wyjątkami, które tu pomijamy) mogą zasadniczo stosować 9% stawkę CIT w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych, jeżeli przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej - od 1 stycznia 2021 r. - równowartości 2.000.000 euro (w 2020 r. limit ten wynosił 1.200.000 euro). Kwotę tę przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Nowe postanowienia w umowie spółki z o.o.

Nowe postanowienia w umowie spółki z o.o.

Silna pozycja zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala ograniczyć pole działania mniejszościowych wspólników. Przyznanie zarządowi dodatkowych kompetencji i uregulowanie podstaw działania tego organu może być fundamentem sprawnego funkcjonowania spółki. W tym celu konieczne jest wprowadzenie do umowy spółki stosownych dodatkowych postanowień.

Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za 2021 r.

Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za 2021 r.

W myśl przepisów ustawy o rachunkowości, badaniu przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej

Zakres informacji zawartych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki małe określa załącznik nr 5 do ustawy o rachunkowości. Należy podkreślić, iż zakres danych dotyczący wprowadzenia do sprawozdania finansowego zawarty w załącznikach nr 1, 4, 5 i 6 do ustawy o rachunkowości jest do siebie zbliżony.

Leasing i wykup samochodu osobowego - limitowanie kosztów

Leasing i wykup samochodu osobowego - limitowanie kosztów

Podatnikowi przysługują dwa limity odnoszące się do kwoty 150.000 zł w odniesieniu do zawartej umowy leasingu operacyjnego, tj. wynikający:

  • z art. 16 ust. 1 pkt 49a updop - dotyczący opłat wynikających z umowy leasingu,
  • z art. 16 ust. 1 pkt 4 updop - dotyczący ewentualnych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych po wykupie przedmiotu umowy leasingu.
SLIM VAT - projekt objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów

SLIM VAT - projekt objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów

Od 1 stycznia 2021 r. zostało wprowadzonych wiele zmian w zakresie VAT, a większość z nich – w ramach tzw. pakietu SLIM VAT. Wszystkie zmiany w VAT szczegółowo opisaliśmy w dodatku nr 5 do BI z 20.01.2021 r., pt. "Co nowego w przepisach w 2021 r.?".
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczony został projekt objaśnień podatkowych w zakresie SLIM VAT.
Objaśnienia dotyczą m.in.:

  • sposobu rozliczania faktur korygujących,
  • zmian w zakresie odliczania VAT,
  • spójnych kursów walut dla celów VAT i podatku dochodowego,
  • zmian w WIS i MPP.