Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

8 najważniejszych zmian podatkowych 2019-2020

8 najważniejszych zmian podatkowych 2019-2020

8 najważniejszych zmian podatkowych 2019-2020 - przeczytaj o najnowszych zmianach w podatkach

NIP na paragonie fiskalnym

Jedna z wymienionych przez ekspertów zmian zakłada wprowadzenie obowiązku umieszczania NIP na paragonie. W skrócie chodzi o to, że sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu fiskalnego tylko w przypadku gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy. Takie rozwiązanie, zgodnie z rządowym projektem w tej sprawie, ma zacząć funkcjonować już od 1 września 2019 r. Co istotne, ustawodawca wprowadza od razu sankcję (nowy art. 106b ust. 6 ustawy o VAT) za niestosowanie się do nowych regulacji, czyli wystawienie faktury do paragonu fiskalnego bez NIP nabywcy. W takiej sytuacji organ podatkowy będzie mógł ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

- Zmiana polegała na tym, że przedsiębiorca, który będzie chciał uzyskać fakturę do paragonu, jeżeli nie poda swojego NIP i nie będzie on zaewidencjonowany na kasie fiskalnej, nie uzyska faktury, tzn. sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę, ale będzie się to wiązało z sankcją, która wyniesie 100% podatku VAT z transakcji. Oznacza to, że sprzedawca będzie musiał dwukrotnie zapłacić podatek VAT, jak również nabywca zostanie objęty sankcją w postaci 100% podatku VAT.

- Ministerstwo Finansów wskazuje, że nie będzie trzeba zmieniać kas fiskalnych, z racji tego, że w przypadku gdy przedsiębiorca będzie chciał fakturę, to sprzedawca możne ją wystawić od razu. Dlatego, można było całkowicie zlikwidować możliwość wystawiania faktur do paragonów, a efekt byłby ten sam. Skąd ta zmiana, dlaczego NIP ma być uwzględniany na paragonie fiskalnym? Chodzi głównie o dwie branże, czyli branżę paliwową oraz branżę budowlaną.

- Niejednokrotnie branże te wystawiały, dla swoich zaprzyjaźnionych przedsiębiorców, faktury po pozostawionych przez klientów paragonach. W ten sposób przedsiębiorca czerpał korzyść w postaci podatku VAT. Czyli mówimy tutaj o nieuczciwości przedsiębiorcy.
Wprowadzenie NIP na paragonie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie (od 10 czerwca 2019 r.; pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu 13 czerwca).

17% PIT, czyli nowy próg podatkowy

Inna zmiana w prawie podatkowym, na którą zwrócili uwagę eksperci, to pomysł wprowadzenia nowej stawki podatkowej, mianowicie, obniżenie stawki podatku PIT, czyli wprowadzenie nowego progu podatkowego w wysokości 17% - do kwoty 42 764 zł włącznie. Co ma nastąpić już od 1 stycznia 2020 r. Drugi próg podatkowy wynosiłby wówczas 18% - ponad 42 764 zł do 85 528 zł włącznie, a trzeci - 32% dla kwoty ponad 85 528 zł.

- Obecnie obowiązują dwa progi podatkowe dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych, tj. 18% i 32%. W tym zakresie nastąpią zmiany, zostanie prawdopodobnie wprowadzona trzecia stawka podatku, która będzie wynosiła 17%, czyli zamiast obecnie obowiązujących dwóch progów podatkowych, będziemy mieć trzy progi podatkowe. Ile na tej zmianie, czyli na obniżonej stawce PIT, zyskają podatnicy? - Można określić, że podatnik, dzięki tej zmianie, w skali całego roku na podatku dochodowym zaoszczędzi od 400 zł do mniej więcej 850 zł.

Obowiązkowy split payment

Poza powyższymi, eksperci wskazali na zmiany w mechanizmie podzielonej płatności (split payment), który stanie się obligatoryjny dla wybranych branż już od 1 września 2019 r., obejmując 150 towarów i usług.

- W lutym bieżącego roku Rada Unii Europejskiej wydała decyzję o możliwości stosowania przez Polskę obowiązkowego split paymentu, ma on obowiązywać od 1 września 2019 r. i dotyczyć transakcji, których wartość jest równa 15 tys. zł lub wyższa. Mówimy tu o transakcji, czyli niezależnie ile będzie płatności, gdy rozbijemy na kilka płatności, gdzie każda będzie mniejsza niż 15 tys. zł, to i tak trzeba będzie zapłacić systemem split payment. W związku z tym do ustawy o VAT powstaje nowy załącznik, w którym będą określone usługi i towary objęte obowiązkową podzieloną płatnością, których łącznie będzie 150, np. węgiel, metale, elektronika, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, części do samochodów. Obejmie także usługi budowalne, które dzisiaj objęte są odwrotnym obciążeniem.
Pojawi się koniczność umieszczania na fakturze adnotacji o podzielonej płatności, tj. „mechanizm podzielonej płatności”. Brak takiej adnotacji będzie skutkował sankcją w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Taka sama sankcja ma być przewidziana dla nabywcy, który mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w split payment, ureguluje tę kwotę w inny sposób.

Nowy JPK_VAT

Trwają prace nad projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zakłada, że podatnicy VAT będą składać do urzędu skarbowego deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT.

W efekcie, po zmianach, podatnicy nie będą musieli składać osobno dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT. Nowy plik JPK_VAT będzie bowiem dokumentem elektronicznym obejmującym: deklarację VAT (zastąpi deklaracje VAT-7 i VAT-7K) i ewidencję VAT. Do urzędu skarbowego podatnicy będą elektronicznie wysyłać jeden plik JPK_VAT.

- Zostanie wprowadzona, w dwóch terminach, nowa struktura JPK_VAT, która będzie zawierała informacje z obecnej struktury JPK_VAT, jak i obecnej deklaracji VAT. Pierwsze podmioty, dla których miałby nowy JPK_VAT obowiązywać, od 1 stycznia 2020 r., to duże firmy, takie m.in., które zatrudniają powyżej 250. pracowników, natomiast pozostałe podmioty, czyli mikro-, średni i mali przedsiębiorcy mieliby obowiązek przekazywania struktur JPK_VAT w nowej formie od 1 lipca 2020 r.

Nowa struktura JPK_VAT będzie składała się z dwóch części, tj. części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Czynni podatnicy VAT, którzy rozliczają się miesięcznie, co miesiąc będą przesyłać jeden plik JPK_VAT, w terminie obecnej deklaracji. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, struktura będzie przesyłana też co miesiąc, przy czym będzie to wyglądało tak, że podatnicy, którzy do tej pory składali deklaracje kwartalnie, będą przesyłali co miesiąc JPK_VAT, ale będzie przesyłana tylko część ewidencyjna, natomiast część deklaracyjna będzie zerowa za pierwszy i drugi miesiąc kwartału, natomiast za ostatni miesiąc kwartału będzie przesyłana część ewidencyjna i cała deklaracyjna.

Ulga na złe długi

Z początkiem 2019 roku uległ zmianie termin, dający możliwość wnioskowania o ulgę na złe długi. Termin ten obecnie wynosi 90 dni (wcześniej było to 150 dni).

- Jeżeli chodzi o ulgę na złe długi, to polega ona na tym, że gdy kontrahent nam nie płaci, a my zapłaciliśmy podatek VAT i w przeciągu 90 dni nie otrzymaliśmy zapłaty, możemy wnioskować o zwrot tego podatku. Niemniej jednak, w ustawie o VAT zapisane są jeszcze dwa dodatkowe warunki, które muszą zostać spełnione, czyli na dzień wnioskowania o zwrot podatku nasz kontrahent musi być nadal czynnym podatnikiem VAT, a także nie może być objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym, likwidacyjnym czy upadłościowym.

Indywidualny rachunek podatkowy

Już na początku 2020 roku każdemu podatnikowi oraz płatnikowi ma zostać udostępniony indywidualny rachunek podatkowy. Za pomocą tego nowego rachunku będzie można dokonywać wpłaty należności z tytułu podatku PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa. Struktura indywidualnego rachunku podatkowego będzie zawierała sumę kontrolną, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku oraz identyfikator podatkowy.

- Jest pomysł, żeby wszystkie opłaty z tytułu PIT, CIT, VAT, mandaty, grzywny trafiały na jeden indywidualny rachunek podatkowy przedsiębiorcy. Jest to istotne w przypadku gdy przedsiębiorca zmienia miejsce zamieszkania lub zmienia miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, przez co za każdym razem musi sprawdzać czy przesyła pieniądze do właściwego urzędu skarbowego, czy ten urząd się nie zmienił, czy numery rachunków bankowych są poprawne. Jest projekt, aby to ułatwić przedsiębiorcy, by wprowadzić takie rozwiązanie jakie już funkcjonuje w ZUS, czyli jeden indywidualne rachunek podatkowy.

Istotna tutaj kwestia dotycz zaległości podatkowych. Przedsiębiorcy, którzy realizują płatności na czas nie odczują wielkiej różnicy, poza tym że będą mieli łatwiej, czyli jeden rachunek do wszystkich wpłat. Natomiast w przypadku podmiotów, które mają zaległości, należy pamiętać, że będzie się to odbywało na takiej samej zasadzie jak w przypadku składek ZUS, czyli wpłaty podatników będą regulowane najpierw na poczet zaległości, a kiedy zaległości zostaną już uregulowane, wówczas dopiero będzie realizowana płatność podatku bieżącego.

Matryca stawek VAT

Nowa matryca stawek VAT to bardzo mocno oczekiwana zmiana, nie tylko przez podatników, ale również przez księgowych, doradców podatkowych, wszystkie osób, które zajmują się przedsiębiorczością.

- Wskazuję, że zostanie przyjęta od 1 stycznia 2020 r. Dlaczego? Jest to bardzo oczekiwana zmiana przez wszystkich przedsiębiorców. W projekcie, który trafił do Sejmu miała wejść z dniem 1 czerwca 2019 r. Odbyło się pierwsze czytanie i nagle wstrzymano prace. Jednak zgodnie z aktualnym rozporządzeniem (w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) PKWiU 2008 do określania stawek VAT ma funkcjonować do końca 2019 r., w związku z tym ustawodawca musi coś zrobić. Może przedłużyć obowiązywanie PKWiU 2008, niemniej jednak wielu przedsiębiorców życzyłoby sobie, by matryca weszła w życie.

Zerowy PIT dla młodych

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca br. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych, który zakłada zerowy PIT dla młodych pracowników.

Regulacja ta ma obowiązywać już od 1 sierpnia 2019 r. i będzie dotyczyła przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26 roku życia – do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł, czyli górnej granicy pierwszego progu skali podatkowej.

- Zerowy PIT dla młodych – taką nazwą się posługujemy, a chodzi de facto o wprowadzenie kolejnego zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych – Ustawodawca zaznaczył, że temu zwolnieniu będą mogły podlegać przychody z tytułu np. umowy o pracę, umowy zlecenie, ale już np. umowa o dzieło, czy przychody z tytułu działalności gospodarczej z tego zwolnienia korzystać nie mogą.

Mówimy o maksymalnym rocznym przychodzie 85 528 zł, jeżeli więc podzielimy to na 12 miesięcy, dostajemy miesięczny limit dla osoby młodej około 7 100 zł. Gdy wyliczymy z tego podatek PIT i weźmiemy pod uwagę faktyczny zysk osoby młodej, która będzie osiągała przychody na poziomie 7 100 zł, to w skali roku taka osoba zaoszczędzi na podatku około 6 600 zł.