Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Biała lista podatników od września 2019 r.

Biała lista podatników od września 2019 r.

Od 1 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1018).

 Utworzona zostanie jedna baza podatników zawierająca wszystkie informacje (również historyczne) o statusie podatników VAT. Ustawa wprowadza tzw. białą listę podatników wraz z informacjami o rachunkach bankowych. Informacje zamieszczone w wykazie będzie można wyszukiwać według numeru NIP lub fragmentu nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu. Wykaz podmiotów będzie aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę.

Wykaz będzie zawierał informacje o dacie rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT. Podatnicy będą mieli możliwość prześledzenia całej historii rejestracji kontrahentów dla celów VAT. Umożliwi to podatnikom weryfikację statusu kontrahenta na wybrany z przeszłości dzień. Wykaz będzie również zwierał informacje o numerach rachunków rozliczeniowych podatników. Nie będą w wykazie podawane numery rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), numery rachunków depozytowych oraz powierniczych, a także wykaz nie będzie zawierał numerów rachunków rozliczeniowych, które nie zostały zgłoszone przez podatników.

Wykaz będzie również zawierał dane o podmiotach, które zostały wykreślone z rejestru lub nie zostały zarejestrowane. W przypadku tych podmiotów wykaz nie będzie zawierał numerów rachunków bankowych, co będzie oznaczać brak możliwości zweryfikowania numeru rachunku bankowego kontrahenta po jego wykreśleniu z rejestru.

Wykaz będzie udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dane tego podmiotu są udostępniane według stanu na wybrany dzień, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 (nazwa, NIP, Regon), które są udostępniane według stanu na dzień sprawdzenia.

Zasadniczą zmianą przepisów w zakresie PIT i CIT będzie wprowadzenie dla podatników obowiązku zapłaty za transakcję, której wartość przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, na konto bankowe kontrahenta-podatnika VAT czynnego, którego numer widnieje w ww. wykazie.

Brak zapłaty na rachunek wymieniony w wykazie spowoduje, że podatnik nie zaliczy do podatkowych kosztów wydatku w tej części, w której ww. płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku bankowego lub została dokonana na rachunek bankowy inny niż podany w wykazie prowadzonym przez Ministra Finansów.

Równocześnie brak zapłaty kontrahentowi na inne konto niż podane w wykazie spowoduje odpowiedzialność solidarną nabywcy w podatku VAT za zaległości podatkowe sprzedawcy w tym podatku.

Głównie postanowienia ustawy dotyczące wyłączenia wydatków z kosztów podatkowych oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT wchodzą w życie od 1 stycznia 2020 r.

 

źródło:https://www.izbapodatkowa.pl