Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Co dalej ze składką zdrowotną dla osób prowadzących działalność gospodarczą?

Co dalej ze składką zdrowotną dla osób prowadzących działalność gospodarczą?

Dzisiaj mamy dla Was do przedstawienia dwa tematy:
1. Co dalej ze składką zdrowotną dla osób prowadzących działalność gospodarczą?
oraz:
2. Brak oświadczenia o zmianie formy opodatkowania w terminie? Jest szansa!

Co dalej ze składką zdrowotną dla osób prowadzących działalność gospodarczą?

Powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej był jedną z obietnic wyborczych partii tworzących obecny rząd, a jak wynika z wyliczeń FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju) dla money.pl, w wyniku wprowadzenia składki zdrowotnej od dochodu, przedsiębiorcy tylko w samym 2022 r. zapłacili o 6,8 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku.
22 lutego br. odbyło się posiedzenie jednej z podkomisji sejmowej, którego tematem przewodnim były plany legislacyjne zmierzające do zmniejszenia obciążeń dla przedsiębiorców, w tym m. in. w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Przedstawiciele rządu ujawnili, że zmian w zakresie składki zdrowotnej możemy spodziewać się najwcześniej na początku 2025 r.
Zgodnie ze słowami wiceministra zdrowia Wojciecha Koniecznego, "proste przywrócenie poprzednich form zbierania składki, bez wzmocnienia strony dopłat z budżetu państwa, zaowocowałoby znacznym uszczupleniem ilości pieniędzy, którymi będzie dysponował NFZ".

Szacuje się, że przywrócenie stanu sprzed Polskiego Ładu wiązałoby się ze zmniejszeniem wpływów do NFZ o 9,5 mld zł, a w 2025 r. o ponad 10 mld zł.

W związku z powyższym rozważane są dwa warianty zmian:

1) Powszechna składka ryczałtowa z kwotami uzależnionymi od wysokości przychodów
System ten ma być podobny do rozwiązania, które obecnie funkcjonuje w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

2) Tzw. "system mieszany"
Według tej koncepcji podmiot prowadzący działalność gospodarczą będzie miał możliwość wyboru opisanej wyżej ryczałtowej formy składki zdrowotnej albo zdecydować się na składkę obliczaną w proporcji do swojego dochodu. Definicja tego dochodu na potrzeby składki zdrowotnej ma zostać ujednolicona z dochodem w rozumieniu przepisów podatkowych.

Powyższe rozwiązanie ma pomóc w ochronie przedsiębiorców, którzy generują wysokie przychody przy jednoczesnym ponoszeniu znacznych kosztów (mają niski wskaźnik rentowności), przed koniecznością opłacania składek w ramach górnego progu ryczałtu.

Takie są obecnie plany rządzących, a jak rzeczywiście będzie wyglądała kwestia wysokości składek zdrowotnych w 2025 r., okaże się z czasem.

Brak oświadczenia o zmianie formy opodatkowania w terminie? Jest szansa!

Wybór formy opodatkowania PIT to bardzo ważna decyzja, którą podatnicy podejmują na początku każdego roku, w odpowiednim terminie poprzez złożenie oświadczenia.
Podkreślić należy tu słowo WYBRAĆ, rozumiane jako: ZŁOŻENIE właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia lub dokonanie takiego zgłoszenia przez CEiDG.

Czas na wybór formy opodatkowania jest do 20. dnia następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu.

Co, jeśli podatnik zapomni lub przekroczy ten termin?

Niestety – musi płacić według dotychczasowych zasad.

Do tego przyzwyczaił podatników Urząd Skarbowy, który niezmiennie stał na stanowisku, że samo wykonanie przelewu, nawet jeżeli w tytule podaje on formę opodatkowania, nie może zastąpić oświadczenia.
Było to szczególnie problematyczne dla grupy podatników, która dokonała zgłoszenia przez CEiDG, a po kilku miesiącach urzędy przysłały im wezwanie do złożenia korekt, ponieważ awaria systemu spowodowała, że zmiana nie została uwzględniona.
Niewiele dało zapewnienie ministerstwa, że po uprawdopodobnieniu złożenia oświadczenia, podatnik może liczyć na “ulgowe traktowanie”. W praktyce nikt nie wie, jak takie uprawdopodobnienie miałoby wyglądać.
Dla podatników, którzy uchybili terminowi np. z ww. powodów bądź po prostu o nim zapomnieli, na ratunek przyszedł Naczelny Sąd Administracyjny.

NSA wydał 22 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 710/21 precedensowy wyrok!
Aby zmienić formę opodatkowania wystarczy prawidłowo opisany przelew!

We sprawie tej podatnik w poleceniach przelewów dodawał adnotację, że są to kwoty płacone tytułem "zaliczki na podatek PIT-36L".

Sąd uznał, że jest to wystarczające zakomunikowanie wyboru formy opodatkowania.

Dodatkowym argumentem, jaki został podniesiony w uzasadnieniu był fakt, że ustawodawca nie przewidział żadnego formalnego wzoru, na którym takie zawiadomienie miałoby być składane - można zatem przyjąć, że dozwolone są różne formy, w tym zakomunikowanie o tym w tytule przelewu.

Jaki argument miał fiskus oraz Sąd pierwszej instancji?

Organy te uznały, że "przelew środków" to jedynie jedna z form rozliczeń bezgotówkowych. Zatem jego celem jest wydanie bankowi dyspozycji przekazania określonej kwoty z rachunku płatniczego płatnika na wskazany przez niego rachunek odbiorcy. Wnioskiem z tego płynącym było, że "przelew bankowy" nie może być pisemnym oświadczeniem adresowanym do naczelnika urzędu skarbowego.

Na szczęście Sędzia NSA Tomasz Kolanowski, podszedł do sprawy w sposób bardziej liberalny i uzasadnił swoje stanowisko tym, że oświadczenie wyrażone w tytule przelewu ma formę pisemną, można zidentyfikować od kogo pochodzi (czyli w tym sensie jest niejako podpisane) oraz jest skierowane do urzędu skarbowego.

Podsumowanie:
Jeżeli nie masz odpowiedniej wiedzy z zakresu księgowości, nie czujesz się na siłach aby samodzielnie prowadzić dokumentację i księgowość swojej firmy po prostu zleć to specjalistom, a Ty skup się na tym w czym jesteś najlepszy!!! Być może zaoszczędziłbyś kilkaset złotych miesięcznie, ale jedna kara, związany z tym stres i stracony czas na pewno przewyższą wielokrotnie Twoje oszczędności. Po prostu zadzwoń do nas, a my zajmiemy się prowadzeniem Twojej księgowości.