Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Dane na fakturze dla osoby prywatnej

Dane na fakturze dla osoby prywatnej

Co powinna zawierać faktura VAT dla osoby prywatnej?

Rozpocząłem działalność gospodarczą (sklep) i zarejestrowałem się dla celów VAT. Klient po dokonaniu zakupu otrzymał paragon, po czym poprosił o wystawienie faktury. Czy na fakturze powinienem podać jego NIP czy PESEL?

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Są oni także obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Tak stanowi art. 111 ust. 1 i ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

Podatnicy zasadniczo nie mają obowiązku wystawienia faktury, gdy nabywcą towarów czy usług jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Jednak na żądanie tej osoby (zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty) faktura musi być wystawiona. Obowiązek ten nie wystąpi tylko w przypadku czynności wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (chodzi m.in. o dostawy mediów, najem, leasing).

Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in.:

  • datę wystawienia,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi.

Przy czym w przypadku transakcji z osobami prywatnymi nie ma obowiązku podawania na fakturze ich NIP czy numeru PESEL.

Trzeba pamiętać, że w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż. Zobowiązuje do tego art. 106h ustawy o VAT.

"(...) Odnosząc się (...) do uregulowań zawartych w art. 106h ustawy należy wskazać, że ustawodawca określił tymi przepisami wytyczne dotyczące sposobu postępowania w przypadku gdy faktura wystawiana jest do sprzedaży zarejestrowanej na kasie rejestrującej. Jak bowiem wynika z ust. 1 ww. artykułu w przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż. Przepis art. 106h ust. 1 ustawy należy zatem interpretować w ten sposób, że podłączenie paragonu do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy ma uchronić tego sprzedawcę od podwójnego opodatkowania tej samej sprzedaży. (...)".


Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 31 lipca 2019 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.240.2019.2.MŁ

 

źródło:

Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019, strona 21
dział: Firma dla początkujących
Autor: Małgorzata Smolnik