Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Ewidencjonowanie po 30 września faktur wystawianych do paragonu

Ewidencjonowanie po 30 września faktur wystawianych do paragonu

W nowym pliku JPK_VAT, składanym od 1.10.2020, faktury wystawiane do sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym będą wykazywane na zmienionych zasadach.

 

Biorąc pod uwagę obowiązek wykazywania w pliku JPK_VAT faktur wystawianych do sprzedaży paragonowej, obecnie dzielą się one (jeszcze tylko do 30.09.2020) na faktury wystawiane:

  • osobom prywatnym (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym), których nie trzeba wykazywać w ewidencji VAT, a w konsekwencji w JPK_VAT (zob. np. interpretacja KIS z 30.08.2018, 0111-KDIB3-2.4012.536.2018.1.SR),
  • innym podmiotom, które trzeba wykazywać w ewidencji VAT, a w konsekwencji w JPK_VAT (zob. np. interpretacja IS w Warszawie z 21.11.2016, 1462-IPPP2.4512.748.2016.1.RR).

Od 1.10.2020 stan prawny w tym zakresie ma ulec zmianie. Od tego dnia będzie obowiązywać art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, w myśl którego faktury, o których mowa w art. 106h ust. 1–3 ustawy o VAT (a więc faktury dotyczące „sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej” – użycie przez ustawodawcę tego zwrotu, a nie zwrotu „sprzedaży podlegającej obowiązkowi zaewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej” oznacza, że chodzi o oba rodzaje wymienionych na wstępie faktur) są ujmowane w ewidencji VAT (a w konsekwencji w nowym pliku JPK_VAT) w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione, a jednocześnie nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w ewidencji. Oznacza to, że:

  • w ewidencji VAT oraz nowym pliku JPK_VAT trzeba będzie odrębnie wykazywać wszystkie faktury wystawione do sprzedaży udokumentowanej paragonem, w tym dotyczące sprzedaży na rzecz osób prywatnych (opatrując je oznaczeniem „FP”); stanowisko to znajduje potwierdzenie w opublikowanych przez Ministerstwo Finansów odpowiedziach na pytania dotyczące nowego pliku JPK_VAT, w których można przeczytać, że faktury (z oznaczeniem „FP”), wystawione na żądanie osoby fizycznej, są objęte zakresem art. 109 ust. 3d ustawy o VAT,
  • dla celów ewidencji VAT oraz nowego pliku JPK_VAT będzie się przyjmowało, że wartość sprzedaży i kwota podatku z tytułu takiej sprzedaży zostały wykazane w raporcie dobowym i miesięcznym z kasy rejestrującej; w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów innych niż osoby prywatne wyłączy to konieczność zmniejszania obrotu wykazanego w tych raportach o kwoty wynikające z ujmowanych w ewidencji VAT faktur wystawianych do sprzedaży udokumentowanej również przy zastosowaniu kas rejestrujących.

źródło artykułu: rachunkowosc.com.pl