Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

O czym Czytelnik wiedzieć powinien

Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019, strona 4 dział: O czym Podatnik wiedzieć powinien

Kwota wolna od potrąceń a wypłata za październik 2019 r.
Wynagrodzenia w firmie wypłacane są 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pełnoetatowy pracownik ma zajęte wynagrodzenie przez komornika na poczet należności niealimentacyjnych. Ile od października 2019 r. wynosi dla niego kwota wolna od potrąceń, jeżeli przysługują mu podwyższone koszty, złożył PIT-2 i nie przystąpił do PPK?

 

Kwoty wolne od potrąceń ustalane są na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym, które w 2019 r. wynosi 2.250 zł. Od października 2019 r., w związku ze zmianą obciążeń podatkowych, kwota wynagrodzenia do wypłaty uległa zmianie. Dotyczy to także wynagrodzenia minimalnego. Spowodowało również zmianę wysokości kwot wolnych od potrąceń.

Na mocy art. 871 § 1 K.p. przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu kwota wolna od potrąceń dla pracownika, którego obowiązują podwyższone koszty uzyskania przychodów i który upoważnił pracodawcę do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek, a także nie przystąpił do PPK, przy zajęciu niealimentacyjnym od października do grudnia 2019 r. wynosi 1.681,78 zł. W tabeli wskazano wysokość kwot wolnych od potrąceń od 1 października do 31 grudnia 2019 r. w różnych wariantach.

Wysokości kwot wolnych od potrąceń
od 1 października do 31 grudnia 2019 r.
dla pracowników pełnoetatowych, którzy zrezygnowali z PPK
przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
wynagrodzenie minimalne po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.673,78 zł 1.629,78 zł 1.681,78 zł 1.637,78 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.255,34 zł 1.222,34 zł 1.261,34 zł 1.228,34 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.506,40 zł 1.466,80 zł 1.513,60 zł 1.474,00 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.339,02 zł 1.303,82 zł 1.345,42 zł 1.310,22 zł