Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Kwota wolna od potrąceń od 1 lipca 2024

Kwota wolna od potrąceń od 1 lipca 2024

Kwota wolna od potrąceń od 1 lipca 2024 r. wzrasta wraz z podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwoty wolne od potrąceń netto zawiera tabela. Co oznacza kwota wolna od potrąceń i jak ją wyliczyć?

Co oznacza kwota wolna od potrąceń?
Kwota wolna od potrąceń ma na celu ochronę wynagrodzenia za pracę przed zbyt wysokimi potrąceniami. Od 1 lipca 2024 r. wzrasta kwota wolna od potrąceń. Dzieje się to za sprawą podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 lipca będzie wynosiło już 4300,00 zł brutto, a płaca minimalna netto to 3261,53 zł.

Podstawę prawną kwoty wolnej od potrąceń stanowi art. 871 Kodeksu pracy:

§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.
§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Kwota wolna od potrąceń – jak wyliczyć?
Jak można wyliczyć kwotę wolną od potrąceń z wynagrodzenia?

Wyliczenie kwoty wolnej od potrąceń zaczyna się od ustalenia wysokości brutto aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dla pracowników zatrudnionych na część etatu bierzemy pod uwagę odpowiednio pomniejszoną kwotę minimalnej krajowej. Następnie liczy się kwotę minimalnego wynagrodzenia netto czyli taką którą pracownik otrzymuje na rękę. Uwzględnia się przy tym przysługujące danemu pracownikowi koszty uzyskania przychodów (chyba że zrezygnował z ich stosowania) oraz kwotę zmniejszającą podatek (zgodnie z PIT-2). Otrzymaną kwotę mnoży się przez ustalony w Kodeksie pracy procent dla poszczególnych potrąceń.

Kwota wolna od potrąceń netto od 1 lipca 2024 r.

Kwota wolna od potrąceń netto od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.:

Potrącenie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne – 100% minimalnego wynagrodzenia czyli 3261,53 zł,
Potrącenia zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi – 75% minimalnego wynagrodzenia czyli 2446,15 zł,
Potrącenia kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy – 90% minimalnego wynagrodzenia czyli 2935,38 zł,
Potrącenia dobrowolne czyli dokonywane za zgodą pracownika – 80% minimalnego wynagrodzenia czyli 2609,22 zł.

Kwota wolna od potrąceń od lipca 2024 – tabela

Kwota wolna od potrąceń od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku dla zatrudnienia na pełnym etacie wynosi:

Kwota wolna od potrąceń obowiązkowych

Potrącenia niealimentacyjne 

(100% minimalnego wynagrodzenia)

3261,53 zł

Potrącenie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi 

(75% minimalnego wynagrodzenia)

2446,15 zł

Potrącenia kar pieniężnych 

(90% minimalnego wynagrodzenia)

2935,38 zł

Kwota wolna od potrąceń dobrowolnych

Potrącenia na rzecz pracodawcy 

(100% minimalnego wynagrodzenia)

3261,53 zł

Potrącenia innych należności niż na rzecz pracodawcy 

(80% minimalnego wynagrodzenia)

2609,22 zł
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023, poz. 1465)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023, poz. 1893)

Podsumowanie:
Jeżeli nie masz odpowiedniej wiedzy z zakresu księgowości, nie czujesz się na siłach aby samodzielnie prowadzić dokumentację i księgowość swojej firmy po prostu zleć to specjalistom, a Ty skup się na tym w czym jesteś najlepszy!!! Być może zaoszczędziłbyś kilkaset złotych miesięcznie, ale jedna kara, związany z tym stres i stracony czas na pewno przewyższą wielokrotnie Twoje oszczędności. Po prostu zadzwoń do nas, a my zajmiemy się prowadzeniem Twojej księgowości.

źródło: kadry.infor.pl