Leasing i wykup samochodu osobowego - limitowanie kosztów

Leasing i wykup samochodu osobowego - limitowanie kosztów

Podatnikowi przysługują dwa limity odnoszące się do kwoty 150.000 zł w odniesieniu do zawartej umowy leasingu operacyjnego, tj. wynikający:

  • z art. 16 ust. 1 pkt 49a updop - dotyczący opłat wynikających z umowy leasingu,
  • z art. 16 ust. 1 pkt 4 updop - dotyczący ewentualnych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych po wykupie przedmiotu umowy leasingu.

Pierwszy z powołanych przepisów wyłącza z kosztów uzyskania przychodów opłaty wynikające m.in. z umowy leasingu samochodu osobowego (z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego) w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. Natomiast drugi stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 16a-16m updop, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę 150.000 zł (w przypadku samochodu osobowego niebędącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych).

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 stycznia 2021 r., nr 0111-KDWB.4010.49.2020.2.AW.