Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Likwidacja oznaczenia MPP w JPK_VAT

Likwidacja oznaczenia MPP w JPK_VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało kolejny projekt z dnia 17 maja 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

 Jedną z głównych zmian, która różni obecny projekt od poprzedniego projektu rozporządzenia z dnia 9 marca 2021 r., jak i obecnego stanu prawnego, jest brak obowiązku oznaczania w ewidencji VAT faktur dotyczących sprzedaży i zakupów towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, gdy wartość faktury brutto (razem z podatkiem) przekracza kwotę 15.000 zł.

Obecnie faktury dotyczące sprzedaży i zakupów towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, gdy wartość faktury brutto (razem z podatkiem) przekracza kwotę 15.000 zł muszą być obowiązkowo oznaczane symbolem „MPP” w ewidencji JPK_VAT. Przy sprzedaży symbol „MPP” pojawia się w ewidencji podatku należnego, przy zakupach symbol „MPP” pojawia się w ewidencji podatku naliczonego. Brak podatku naliczonego lub brak możliwości odliczenia VAT z takiej faktury powoduje, że faktury nie oznaczamy symbolem „MPP” w ewidencji VAT.

W projekcie z dnia 9 marca 2021 r. ww. rozporządzenia Ministerstwo Finansów zaproponowało, aby transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności były oznaczane symbolem „MPP”, gdy będą objęte obowiązkiem stosowania, jak i wówczas, gdy mechanizm podzielonej płatności stosowany byłby dobrowolnie. Taki zapis mógł powodować, że zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy po wystawieniu faktury i ujęciu jej w ewidencji VAT musieliby korygować te ewidencje wstecznie (za okres ujęcia transakcji w ewidencji), gdy nabywca po miesiącu lub po dłuższym okresie czasu zapłaciłby fakturę w mechanizmie podzielonej płatności dobrowolnie, choć nie musiał płacić w taki sposób.

Pomysł ten od samego początku wzbudzał poważne kontrowersje. Wobec powyższego Ministerstwo Finansów w obecnym projekcie rozporządzenia postanowiło całkowicie zrezygnować z oznaczania jakichkolwiek faktur oznaczeniem „MPP”, zarówno faktur sprzedażowych, jak i dotyczących zakupów. Będzie to skutkować wykreśleniem z rozporządzenia w sprawie ewidencji VAT symbolu „MPP”, który w odniesieniu do niektórych faktur musi pojawiać się obecnie.

Ponieważ przepisy projektowanego rozporządzenia mają wejść w życie od rozliczenia za lipiec 2021 r., to oznacza, że oznaczenia „MPP” będą obowiązkowe jeszcze w odniesieniu do ewidencji VAT prowadzonej za czerwiec 2021 r. (składanej w lipcu 2021 r.). Będą również obowiązkowe w stosunku do korygowanych ewidencji za okresy od października 2020 r. do czerwca 2021 r. włącznie.

 

źródło artykułu: izbapodatkowa.pl/