Limit dobrowolnej składki chorobowej w 2021 r.

Limit dobrowolnej składki chorobowej w 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. wzrosła kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Wynosi ona 5.259 zł.

Podwyżka tego wynagrodzenia niesie za sobą szereg konsekwencji w składkach naliczanych za niektóre osoby ubezpieczone. Ma ona m.in. wpływ na ograniczenie miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe dla osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie, np. przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących (z wyjątkiem osób współpracujących z przedsiębiorcami korzystającymi z ulgi na start), zleceniobiorców czy doktorantów pobierających stypendium doktoranckie. Osoby te mogą zostać objęte ubezpieczeniem chorobowym na swój wniosek, pod warunkiem że podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe generalnie stanowi ta sama kwota, od której dana osoba ma naliczane składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Jednak w przypadku osób, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, podstawa wymiaru składki chorobowej nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Oznacza to, że np. osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które zadeklarują do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wysoką kwotę, muszą pilnować miesięcznego ograniczenia obowiązującego w podstawie wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, mogą bowiem opłacać od zadeklarowanej kwoty (nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego lub 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę).

W 2021 r. podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 13.147,50 zł (tj. 5.259 zł × 250%).

 

źródło artykułu: Gazeta Podatkowa