Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za 2021 r.

Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za 2021 r.

W myśl przepisów ustawy o rachunkowości, badaniu przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

1) banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b ustawy o rachunkowości, jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

3) krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego,

4) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

5) pozostałych jednostek (w tym spółek z o.o., jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, cywilnych, a także przedsiębiorstw osób fizycznych), jeśli osiągną w poprzednim roku konkretne wielkości zatrudnienia, sumy aktywów lub przychodów; i tak sprawozdanie finansowe tych jednostek za 2021 r. będzie podlegało badaniu, jeżeli w 2022 r. będą kontynuować działalność i w 2020 r. spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

    • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
    • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 11.537.000 zł (2.500.000 euro × 4,6148 zł/euro, tj. średni kurs NBP z tabeli nr 255/A/2020),
    • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 23.074.000 zł (5.000.000 euro × 4,6148 zł/euro).

Badaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy, a także sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, i roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR.

Powyższe wynika z art. 64 ustawy o rachunkowości.

 

źródło artykułu: gofin.pl