Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników z kasami on-line

Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników z kasami on-line

Od 1 lipca 2021 r. mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. poz. 1059) kolejna grupa podatników będzie zobowiązana do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy pomocy kas on-line.

Dotyczy to podmiotów świadczących usługi:

  • fryzjerskie,
  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze,
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Uwaga

Podmioty świadczące m.in. usługi budowlane, fryzjerskie, kosmetyczne tylko do 30 czerwca 2021 r. mogą rejestrować transakcje przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Realizując obowiązek wymiany kasy na kasę on-line podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi na jej zakup. Z ulgi tej może skorzystać także wówczas, gdy zainstaluje kasę on-line przed 1 lipca 2021 r. i rozpocznie prowadzenie ewidencji sprzedaży przy jej użyciu.

Przypomnijmy, iż przysługująca kwota ulgi na zakup kasy on-line wynosi 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Pamiętać jednak należy, że aby dany podmiot mógł skorzystać z możliwości odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy on-line lub jej zwrotu, musi spełnić następujące warunki, które określone zostały w rozporządzeniu w sprawie odliczeń, a mianowicie:

  • rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu zakupionych kas on-line, których nabycie nastąpiło w okresie obowiązywania potwierdzenia wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy o VAT,
  • posiadać fakturę na zakup kasy on-line oraz dowód zapłaty całej należności za tę kasę.

 

źródło artykułu: gofin.pl