Paragon z NIP jako faktura uproszczona

Paragon z NIP jako faktura uproszczona

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 kwietnia 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.64.2020.1.MT.
Rozstrzygana przez organ podatkowy sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego sieć stacji benzynowych w Polsce, w których dokonuje m.in. detalicznej sprzedaży (własnej oraz na podstawie zawartej umowy w imieniu i na rzecz innego podmiotu) paliw oraz napojów alkoholowych.

Sprzedaż taką ewidencjonuje w kasie fiskalnej. Wątpliwość podatnika dotyczyła m.in. możliwości wystawienia faktury do paragonu zawierającego NIP nabywcy (w takim zakresie, w jakim sprzedaż była dokonana w imieniu danego podmiotu).

Organ podatkowy podkreślił, że jeżeli sprzedaż została zarejestrowana w kasie fiskalnej i potwierdzona paragonem, fakturę wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon ten zawiera NIP. Zwrócono uwagę, że jeżeli klient (nabywca) kupuje jako podatnik i chce otrzymać fakturę jest zobowiązany: przy paragonie do kwoty 450 zł brutto (100 euro) - podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży w kasie fiskalnej; klient otrzyma wówczas fakturę wystawioną w formie uproszczonej (czyli paragon z NIP), traktowaną jak zwykła faktura, przy paragonie powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro) - podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży w kasie fiskalnej; na podstawie takiego paragonu z NIP klient będzie mógł wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury.

Zdaniem organu, paragon dokumentujący sprzedaż do kwoty 450 zł brutto lub 100 euro, zawierający numer NIP nabywcy oraz pozostałe dane wymagane dla faktury z wyłączeniem danych wskazanych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy, stanowi fakturę uproszczoną, traktowaną jak zwykła faktura. W tym zakresie czytamy: "(...) W praktyce oznacza to, że nabywca otrzymuje paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż, stanowiący jednocześnie fakturę uproszczoną. Paragon w takim przypadku zawiera bowiem wszystkie dane wymagane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących oraz dodatkowo NIP nabywcy.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy (...) należy stwierdzić, że w przypadku gdy nabywca towaru (ewentualnie usługi) zażąda wystawienia faktury (w wymaganym prawem terminie) na podstawie paragonu zawierającego NIP nabywcy, to Wnioskodawca oraz Kontrahent będą zobowiązani do wystawienia takiej faktury, jednakże tylko i wyłącznie w oparciu o paragon na kwotę opiewającą powyżej 450 zł lub 100 euro. Natomiast gdy na paragonie z NIP kwota należności ogółem nie będzie przekraczać 450 zł albo 100 euro, to taki paragon w świetle art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT stanowi fakturę uproszczoną, który należy traktować jako fakturę standardową. Zatem, Wnioskodawca oraz Kontrahent w tym przypadku nie powinni dokonywać zamiany paragonu z NIP wystawionego do kwoty 450 zł (lub 100 euro) na fakturę.