Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

SLIM VAT - projekt objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów

SLIM VAT - projekt objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów

Od 1 stycznia 2021 r. zostało wprowadzonych wiele zmian w zakresie VAT, a większość z nich – w ramach tzw. pakietu SLIM VAT. Wszystkie zmiany w VAT szczegółowo opisaliśmy w dodatku nr 5 do BI z 20.01.2021 r., pt. "Co nowego w przepisach w 2021 r.?".
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczony został projekt objaśnień podatkowych w zakresie SLIM VAT.
Objaśnienia dotyczą m.in.:

  • sposobu rozliczania faktur korygujących,
  • zmian w zakresie odliczania VAT,
  • spójnych kursów walut dla celów VAT i podatku dochodowego,
  • zmian w WIS i MPP.

Jedną z kluczowych zmian w VAT są nowe regulacje dotyczące rozliczania faktur korygujących. Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje zasada, że sprzedawca rozlicza fakturę korygującą "in minus" w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym wystawił ww. korektę, pod warunkiem że:

1) z posiadanej dokumentacji wynika, że podatnik uzgodnił z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania (faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją) oraz

2) warunki te zostały spełnione.

Powyższe dotyczy faktur wystawionych w związku z udzieleniem rabatu, zwrotem towaru, zwrotem zaliczki czy stwierdzeniem, że w fakturze pierwotnej wykazano zawyżoną kwotę VAT.

Z kolei nabywca w związku z ww. zdarzeniem (otrzymaniem rabatu, zwrotem towaru, itp.) koryguje odliczony VAT z faktury pierwotnej w rozliczeniu za okres, w którym:

1) warunki obniżenia podstawy opodatkowania zostały uzgodnione ze sprzedawcą oraz

2) ww. warunki zostały spełnione.

Szczegółowo na temat rozliczania faktur korygujących przez nabywcę piszemy w BI nr 4 z 1 lutego 2021 r. w opracowaniu kompleksowym.

Z powyższego zatem wynika, że w celu ustalenia okresu, w którym sprzedawca i nabywca rozliczają fakturę korygującą "in minus", kluczową rolę mają m.in. uzgodnienia między stronami. Do tego zagadnienia odniósł się MF w ww. objaśnieniach. Wynika z nich, że uzgodnieniem warunków korekty może być np.:

  • zawarcie umowy określającej, w jakich sytuacjach nabywca uzyskuje prawo do odzyskania części wynagrodzenia, np. ze względu na przyznany mu rabat,
  • zawarcie różnego rodzaju aneksów do umów, porozumień lub tworzenie innych dokumentów stosowanych powszechnie w obrocie, skutkiem których jest obniżenie wynagrodzenia wykazanego na fakturze pierwotnej,
  • zawarcie umowy, w której zawarto informację o warunkach udzielanego skonta,
  • zaakceptowanie regulaminu zwrotów towarów przez nabywcę (tj. przy nawiązaniu współpracy ze sprzedawcą lub w momencie akceptacji obowiązującej wersji regulaminu, jeżeli zmiana w tym zakresie została dokonana w trakcie trwającej współpracy),
  • w pewnych okolicznościach (jeżeli uzgodnienie nie przewiduje warunków na przyszłość) zwrot na rzecz sprzedawcy partii towarów lub zwrot środków pieniężnych na rachunek bankowy nabywcy.

W ww. projekcie wskazano także, że dopuszczalną formą uzgodnienia warunków korekty (zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy) mogą być również ustalenia ustne (telefoniczne), czy też domniemana akceptacja warunków przez obie strony transakcji. Zastrzeżono przy tym, że ciężar dowodu związanego z udokumentowaniem podjętego uzgodnienia spoczywa zawsze na sprzedawcy.

Z ww. objaśnień MF wynika także, co należy rozumieć przez spełnienie warunków korekty. Przykładowo, jeżeli:

1) podjęte uzgodnienie przewidywało, że nabywcy należny jest rabat po zakończeniu danego okresu (np. półrocza) i zrealizowaniu w tym okresie pewnego pułapu zakupów – należy przyjąć, że warunki do korekty zostały spełnione, gdy ww. okres już upłynął i nabywca w tym okresie zrealizował określony pułap zakupów; nie jest więc konieczne rozliczenie finansowe między stronami;

2) podjęte uzgodnienie przewidywało, że nabywcy należne jest skonto, gdy zapłaci w umówionym terminie – należy przyjąć, że warunki do korekty zostały spełnione w momencie zapłaty (w umówionym terminie); sposób rozumienia momentu dokonania zapłaty może wynikać z zawartej pomiędzy stronami umowy;

3) na fakturze omyłkowo podano zawyżoną cenę – należy przyjąć, że spełnieniem warunków do korekty jest już samo stwierdzenie tej pomyłki (a nie np. zwrot pieniędzy).

Zaznaczamy, że MF przedstawił na razie projekt objaśnień podatkowych. Możliwe zatem, że ostateczny ich kształt jeszcze ulegnie zmianie.

 

źródło artykułu: gofin.pl