Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Stanowisko KIS w sprawie paragonów i faktur z aptek budzi wątpliwości

Stanowisko KIS w sprawie paragonów i faktur z aptek budzi wątpliwości

Pod koniec czerwca opublikowana została interpretacja indywidualna wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w sprawie wystawienia w aptece faktury na podstawie paragonu, na kwotę niższą niż 450 zł. Wiele osób ma wątpliwości dotyczące stosowania interpretacji. Przedstawiamy zatem stanowisko eksperta w tej kwestii.

 Sprawa, którą badał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej dotyczyła apteki, która zaewidencjonowała sprzedaż dla firmy na paragonie fiskalnym z numerem NIP nabywcy. Kwota sprzedaży wyniosła 325,00 zł brutto. Zapłata za zakupiony towar miała nastąpić przelewem. Problem jednak polegał na tym, że na paragonie fiskalnym nie ma możliwości umieszczenia numeru rachunku bankowego. Brakuje również numeru faktury, jest tylko numer paragonu. Ostatecznie więc w aptece wystawiona została faktura VAT do wspomnianego paragonu fiskalnego, z formą płatności przelew i wskazaniem rachunku bankowego sprzedawcy (czytaj więcej: Paragon do kwoty 450 zł to faktura uproszczona. Apteka nie może na jego podstawie wystawiać standardowej faktury).

Dyrektor KIS uznał, że takie postępowanie apteki było nieprawidłowe. W swojej interpretacji wskazał, że zgodnie z przepisami i stanowiskiem Ministerstwa Finansów, paragon fiskalny z numerem NIP może być traktowany jako faktura uproszczona, jeśli znajdująca się na nim kwota nie przekracza 450 zł brutto. Faktura uproszczona z kolei jest równoznaczna z fakturą standardową, tym samym w chwili wydania nabywcy tzw. faktury uproszczonej apteka wypełniła obowiązek wystawienia faktury zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT. Wystawienie zatem na podstawie tego paragonu, standardowej faktury było nieprawidłowe.

Wątpliwości i pytania aptekarzy
Po publikacji przez nas wspomnianej interpretacji dyrektora KIS, zaczęliśmy otrzymywać pytania od aptekarzy dotyczące jej praktycznego stosowania. Autorzy listów wskazywali, że temat ignoruje zarówno firma Kamsoft, jak i izby aptekarskie. Postanowiliśmy więc poprosić o komentarz do sprawy Tomasza Beka – radcę prawnego i partnera w AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu. – Istotnie Dyrektor KIS prezentuje w interpretacjach stanowisko, iż paragon zawierający NIP nabywcy – podatnika podatku VAT stanowi fakturę uproszczoną w rozumieniu art. 106e ust. 5 pkt 3 u VAT. Takie stanowisko w mojej ocenie budzi pewne wątpliwości. Jest jednak dość jednoznacznie prezentowane przez Ministerstwo Finansów, co zapewne wpłynie na praktyczne przyjęcie przez podatników takiego rozwiązania, przynajmniej do czasu zmiany interpretacji – przyznaje Tomasz Bek.

Gdzie jest numer faktury na paragonie?
Wskazane wątpliwości jednak pozostają. Ekspert przyznaje, że praktycy często podnoszą zagadnienie numeru faktury. Faktura (również uproszczona, a więc według interpretacji Ministerstwa Finansów paragon zawierający NIP nabywcy) powinna zawierać numer faktury, tj. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę (art. 106e ust. 1 pkt 2 uVAT). Odpowiedź na pytanie, który z numerów wskazanych na paragonie jest numerem faktury uproszczonej nie jest jednak oczywista.

– Wydaje się, że ustawodawca zwyczajnie nie przewidział opisanego skutku regulacji art. 106b ust. 5 uVAT, wprowadzającego obowiązek umieszczania na paragonie numeru NIP nabywcy jako warunku wystawienia faktury VAT do tego paragonu. Konfrontując ten przepis z treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r., poz. 816 z późn. zm.), staje się on niejako pustą regulacją, w odniesieniu do przypadków, gdy wartość transakcji nie przekracza kwoty 450 zł lub 100 euro. Obecnie bowiem w takich przypadkach paragon z numerem NIP nabywcy efektywnie jest fakturą (uproszczoną), a więc regulacja wymagająca podania tego numeru jako warunku do wydania faktury w istocie nie niesie za sobą treści – twierdzi Bek.

Jego zdaniem posiłkując się uzasadnieniem projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520), która wprowadziła art. 106b ust. 5 uVAT, można wyprowadzić wniosek, że celem regulacji było przede wszystkim ukrócenie procederu wystawiania faktur na podstawie „anonimowych” paragonów dokumentujących sprzedaż dokonaną na rzecz innych podmiotów, niż podatnik wykazany na fakturze wystawionej później na ich podstawie. Ów cel jeszcze wskazuje, że regulacja miała odnosić się do transakcji o jednostkowo niskiej wartości. Gdyż te najczęściej dokumentowane są paragonami (czytaj również: Faktura w aptece? Pacjent musi zgłosić to przed zakupem… ).

Są też inne interpretacje…
– Przedstawione zagadnienie trudno jest ocenić jednoznacznie. Wśród interpretacji podatkowych dominuje stanowisko, iż paragon zawierający numer NIP nabywcy stanowi (uproszczoną) fakturę VAT, a więc na jego podstawie nie można wystawić już kolejnej – standardowej – faktury na żądanie nabywcy. Stosowanie się do tej interpretacji obecnie jest bezpieczniejsze dla podatników – przyznaje ekspert.

Jednocześnie uważa, że istnieją argumenty systemowe i celowościowe, wskazujące, na przeciwny wniosek tj., iż paragon z NIP nawet wobec spełniania warunków jego kwalifikacji jako faktury uproszczonej, nie powinien wyłączać prawa do uzyskania faktury (standardowej) na podstawie takiego paragonu. Tomasz Bek wskazuje jednocześnie, że stanowisko zaprezentowane w opisanej wyżej interpretacji, choć przeważające, nie jest jednolite.

– W interpretacji indywidualnej z dnia 28 maja 2020 r. (sygn.: 0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że „Wnioskodawca dokumentując sprzedaż dokonywaną na rzecz podmiotu będącego podatnikiem podatku VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej na kwotę nieprzekraczającą 450 zł lub 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer podatnika podatku od wartości dodanej nabywcy oraz pozostałe dane wymagane ustawą, ma prawo do wystawienia tzw. “zwykłej” faktury do takiego paragonu fiskalnego, o ile nabywca zwróci Wnioskodawcy paragon fiskalny zawierający NIP tego nabywcy.” – wskazuje Tomasz Bek, radca prawny i partner w AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu.

Innymi słowy można z tego wysnuć wniosek, że wystawienie faktury standardowej na podstawie paragonu z numerem NIP, dokumentującym transakcję do 450 zł, jest możliwe. Warunkiem jest jednak zwrot wspominanego paragonu przez nabywcę.


źródło artykułu: https://mgr.farm