Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Testy na obecność koronawirusa dla pracowników a prawo do odliczenia VAT

Testy na obecność koronawirusa dla pracowników a prawo do odliczenia VAT

W związku z panującą epidemią zakład pracy chronionej (czynny podatnik VAT) planuje zakupić pracownikom (osobom niepełnosprawnym) usługę wykonania testów w kierunku obecności koronawirusa lub usługę szczepień ochronnych przeciw grypie. Wydatki te będą finansowane ze środków ZFRON i faktura będzie wystawiona na firmę. Czy od takich wydatków firma będzie mogła odliczyć podatek VAT?

Podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Generalnie podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wówczas, gdy:

  • odliczenia tego dokonuje podatnik podatku VAT oraz
     
  • gdy towary bądź usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W objaśnieniach podatkowych MF z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa (COVID-19), zamieszczonych na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Aktualności/Ostrzeżenia i wyjaśnienia czytamy: "(...) Uwzględniając (...) wytyczne wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13), należy stwierdzić, że świadczenia pracodawcy polegające na ufundowaniu pracownikom maseczek, czy przyłbic, jak również polegające na sfinansowaniu testów na koronawirusa nie następują w interesie pracownika, a w interesie pracodawcy. Dostarczenie środków ochronnych, czy wykonywanie testów zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się choroby, niweluje niepożądaną przez każdego pracodawcę absencję pracowników i jest istotne dla terminowego wywiązania się pracodawcy z zawartych kontraktów (podkreślenie redakcji) (...)".

W tym miejscu należy wyjaśnić, że usługi wykrywania obecności koronawirusa oraz szczepienia ochronne ludności podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 18a ustawy o VAT. Przypomnijmy, w myśl tych przepisów zwolnieniu z VAT podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze lub świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza.

Powyższe potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28 kwietnia 2020 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.314.2020.1.SR. Z interpretacji tej wynika, że podatnik jako podmiot leczniczy wykonuje m.in. badania wirusologiczne - izolacja wirusów grypy, badania molekularne: wykrywanie obecności wirusa grypy A/H3N3, A/H1N1/pdm 09, oraz typu B, wirusa SARS - CoV-2, czy szczepienia ochronne ludności. Zdaniem organu podatkowego "(...) świadczone przez Wnioskodawcę usługi zlecone polegające na badaniu materiału biologicznego, tj. badania bakteriologiczne, wirusologiczne, molekularne, parazytologiczne i serologiczne, dotyczące diagnostyki człowieka, są objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Odnosząc się z kolei do zwolnienia od podatku usług polegających na szczepieniach ochronnych ludności, należy wskazać, że (...) szczepienie ochronne to podanie szczepionki przeciw chorobie zakaźnej w celu sztucznego uodpornienia przeciwko tej chorobie. (...) bezsprzecznie szczepienia ochronne mieszczą się w pojęciu profilaktyki zdrowotnej. Profilaktyka zdrowotna obejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobom bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. Ma ona również na celu zahamowanie postępu lub powikłań już istniejącej choroby, czy też zapobieganie (np. poprzez szczepienia ochronne) powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które przyczyniają się do podwyższania ryzyka choroby.

Zatem, mając na uwadze fakt, że Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym, należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi szczepień ochronnych spełniają zarówno przesłankę podmiotową, jak i przedmiotową wynikającą z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym korzystają ze zwolnienia od podatku.

Odpowiadając zatem na pytanie Wnioskodawcy należy stwierdzić, że właściwie zakwalifikowano wymienione we wniosku usługi zlecone wykonywane przez Wnioskodawcę do usług zwolnionych od podatku VAT (...)".

Reasumując

Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego, jeżeli zakupione towary lub usługi nie podlegają opodatkowaniu lub są zwolnione z opodatkowania. Zatem, zdaniem redakcji, jeżeli Czytelnik nabywać będzie dla swoich pracowników usługi wykonania testów na obecność koronawirusa (COVID-19) lub usługi szczepień ochronnych przeciw grypie podlegające zwolnieniu z VAT, to nie będzie miał prawa do odliczenia VAT.

 

źródło artykułu: gofin.pl