Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Ulgi dla osób rozpoczynających działalność - jakie są zachęty do założenia firmy?

Ulgi dla osób rozpoczynających działalność - jakie są zachęty do założenia firmy?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem i koniecznością podejmowania wielu decyzji mających wpływ na osiągane dochody czy ponoszone straty. Pierwsze miesiące czy lata często są decydujące w kontekście kontynuowania działalności, jej rozwoju i osiąganych zysków. Ulgi dla osób rozpoczynających działalność mają zachęcić potencjalnych przedsiębiorców do założenia firmy i ułatwić im ten początkowy okres.

Korzyści dla początkujących przedsiębiorców a ulgi w zakresie składek ZUS

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą liczyć na ulgi w zakresie składek społecznych uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwszą z nich jest ulga na start. W jej ramach przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe), składki na Fundusz Pracy i składki na Fundusz Solidarnościowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Ulga na start jest dobrowolna, trzeba mieć na uwadze, że w okresie korzystania z niej przedsiębiorca nie odkłada na emeryturę lub rentę, nie przysługują mu także świadczenia w razie choroby czy wypadku.

Kolejną ulgą przysługującą przedsiębiorcy jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w obniżonej wysokości przez kolejne 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej.

Zarówno ulga na start przysługująca przez pierwsze 6 miesięcy, jak i możliwość skorzystania z obniżonych składek ZUS przez kolejne 24 miesiące prowadzenia działalności dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy:

  • nie prowadzili w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej innej pozarolniczej działalności;
  • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem i koniecznością podejmowania wielu decyzji mających wpływ na osiągane dochody czy ponoszone straty. Pierwsze miesiące czy lata często są decydujące w kontekście kontynuowania działalności, jej rozwoju i osiąganych zysków. Ulgi dla osób rozpoczynających działalność mają zachęcić potencjalnych przedsiębiorców do założenia firmy i ułatwić im ten początkowy okres.

Jakie są korzyści dla początkujących przedsiębiorców w zakresie amortyzacji?

Jednorazowa amortyzacja jest rozwiązaniem dostępnym w ramach pomocy de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. Możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji została przewidziana dla podatników, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem art. 22k ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz dla małych podatników. Stosownie bowiem do art. 22k ust. 11 ustawy o PIT preferencja jednorazowej amortyzacji nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie 2 lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Na mocy art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, o których mowa powyżej, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Przeliczenia na złote kwoty 50 000 euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1000 zł. Przy określaniu limitu 50 000 euro nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 10 000 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ramach pomocy de minimis można dokonywać nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub amortyzować środki trwałe na zasadach ogólnych.

źródło artykułu: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/