Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Ustalanie wysokości spadku obrotów gospodarczych - wyjaśnienia Ministra Rozwoju

Ustalanie wysokości spadku obrotów gospodarczych - wyjaśnienia Ministra Rozwoju

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców na stronie internetowej https://rzecznikmsp.gov.pl zamieściło objaśnienia prawne z dnia 17 sierpnia 2020 r. wydane przez Ministra Rozwoju dotyczące ustalania wysokości spadku obrotów gospodarczych na potrzebę skorzystania przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z pomocy udzielanej przez PFR w ramach tarczy finansowej.

"W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik MŚP wystąpił do Ministra Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w zakresie wykładni art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.; dalej: ustawa COVID-19) w związku z postanowieniami Programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm" stanowiącego załącznik do uchwały Nr 50/2020 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie programu rządowego rządowym »Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm.

W zakresie pomocy przysługującej przedsiębiorcom w przypadku spadku obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy COVID-19 (...) Rzecznik otrzymał objaśnienia o następującej treści:

 

1. Czy przedsiębiorca u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w ujęciu ilościowym w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy COVID-19, może ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach rządowego programu wsparcia »Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm?

Odpowiedź:

Przedsiębiorcy wnioskujący o wsparcie w ramach Programu rządowego »Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm« nie mają możliwości wykazania ilościowego spadku przychodów.

2. Na podstawie jakich danych finansowych przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie finansowe w ramach rządowego programu wsparcia »Tarcza Finansowa. Polskiego. Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm« powinni wyliczać spadek obrotów gospodarczych w ujęciu wartościowym w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy COVID-19?

3. Na podstawie jakich danych finansowych powinni wyliczać spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy COVID-19 przedsiębiorcy, ubiegający się o wsparcie finansowe w ramach rządowego programu wsparcia »Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm«, rozliczający się metodą kasową?

4. Na podstawie jakich danych finansowych powinni wyliczać spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy COVID-19 przedsiębiorcy, ubiegający się o wsparcie finansowe w ramach rządowego programu wsparcia »Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm«, rozliczający się kwartalnie?

5. Na podstawie jakich danych finansowych powinni wyliczać spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu arf. 15g ust. 9 ustawy COVlD-19 przedsiębiorcy, ubiegający się o wsparcie. finansowe w ramach rządowego programu wsparcia »Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm«, wystawiający faktury VAT marża?

Odpowiedź:

Poprzez przychody ze sprzedaży (obroty gospodarcze), określone w Regulaminie, należy rozumieć:

a) sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracji VAT-7 – w stosunku do beneficjentów będących czynnymi podatnikami VAT rozliczającymi się miesięcznie;
b) sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracji VAT-7K (w zakresie przychodu za rok 2019) lub ewidencji JPK_VAT (w zakresie przychodu za dany miesiąc) - w stosunku do beneficjentów, będących czynnymi podatnikami VAT rozliczającymi się kwartalnie;
c) przychód z innych źródeł (tzw. przychód operacyjny) w rozumieniu ustawy o CIT albo przychód, w rozumieniu ustawy o PIT, stanowiące podstawę do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy – w stosunku do beneficjentów: będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej – jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),
– będących czynnymi podatnikami VAT rozliczającymi się kasowo, świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe), – niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
d) kwotę oszacowaną przez beneficjenta na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do beneficjenta korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).

Minister Rozwoju wyjaśniła ponadto, iż w przypadku transakcji wymiany walut dokonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży (działalność kantorowa), za przychód ze sprzedaży należy uznać zrealizowany wynik w okresie miesięcznym. Wynik ten rozumiany jest jako różnica pomiędzy wartością sprzedaży danej waluty, a wartością zakupu danej waluty w tym miesiącu".

 

Źródło: redakcja gazety podatkowej