Woda dla pracowników w kosztach

Woda dla pracowników w kosztach

W okresie letnim wiele firm decyduje się na zapewnienie pracownikom dodatkowo wody pitnej, pomimo że mają oni jednocześnie możliwość korzystania z wodociągu. Coraz częściej w tym celu dzierżawią lub nabywają dystrybutory wody, których oferta rynkowa jest coraz szersza.

 Ogólne przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w rozporządzeniu MPiPS (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.) zobowiązują pracodawcę do zapewnienia pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napojów. Jednak w uregulowaniach tych nie zostało zdefiniowane pojęcie wody zdatnej do picia. Nie wskazują one również, jakie napoje pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikom, a także nie zawierają ograniczeń co do rodzaju ilości źródeł wody, jakie pracodawca powinien pracownikom udostępnić, aby można było uznać, że wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku.

Wobec tak ogólnie sformułowanych przepisów należy przyjąć, że w sytuacji, gdy pracodawca jednocześnie zapewnia pracownikom dostęp do wody zdatnej do picia z wodociągu oraz umożliwia dostęp do niej z dystrybutora, daje pracownicom wybór źródła wody do picia, realizując nałożone na niego obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W efekcie nie ma przeszkód, aby poniesione przez pracodawcę wydatki na zakup lub dzierżawę dystrybutora wody obciążały firmowe koszty uzyskania przychodów.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że po stronie pracowników na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych wartość przekazanej im wody wygeneruje przychód ze stosunku pracy. Jednak w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o pdof korzysta on ze zwolnienia od podatku dochodowego. Przepisem tym ustawodawca zwolnił bowiem od pdof m.in. świadczenia rzeczowe przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.