Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Wypłata dywidendy i opodatkowanie dywidendy w spółkach

Wypłata dywidendy i opodatkowanie dywidendy w spółkach

Dywidenda stanowi część zysku netto spółki wypłacaną jej udziałowcom lub akcjonariuszom. Jest to forma wynagrodzenia za zainwestowany w firmę kapitał. Proces wypłaty i opodatkowania dywidendy wiąże się z szeregiem kwestii prawnych i podatkowych, które należy wziąć pod uwagę zarówno po stronie spółki, jak i jej udziałowców. W niniejszym artykule omówimy szczegółowo zasady wypłaty dywidendy, obowiązki podatkowe związane z tym procesem oraz omówimy istotne aspekty, o których należy pamiętać.

Wypłata dywidendy stanowi końcowy etap wyprowadzenia zysku ze spółki. Opodatkowanie dywidendy podzielić należy na dwie części:
 • spółka płaci 19% (w przypadku mniejszych podmiotów 9%) podatek od wypracowanego przez nią zysku,
 • w związku z uzyskaniem nadwyżek może podjąć decyzję o  wypłacie dywidendy (ewentualnie prawo do dywidendy może wynikać z umowy spółki),
 • wypłacając dywidendę spółka pobierze 19%  ryczałtowego podatku od osoby pobierającej dywidendę (wystąpi w roli płatnika) – wypłaci ją w kwocie pomniejszonej o taką zaliczkę.
Obowiązek wypłacającego standardową – opodatkowaną 19% podatkiem – dywidendę polskiemu rezydentowi będącemu osobą fizyczną lub polskiej spółce, polega na:
 • pobraniu zryczałtowanego podatku dochodowego CIT– w terminie wypłaty dywidendy
 • (wypłata = dywidenda – 19% X kwota dywidendy),
 • przekazaniu pobranego podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty dywidendy  - na konto właściwego urzędu skarbowego,
 • przekazaniu deklaracji CIT-7 – w terminie przekazania kwoty pobranego podatku – wyłącznie podatnikowi (nie trzeba wysyłać go do urzędu skarbowego).
Dywidendy spółki doliczać powinny do własnych przychodów (ewentualnie traktować jako przychody zwolnione z opodatkowania) i rozliczać również z końcem roku. W przypadku osób fizycznych dywidendy stanowią przychody z kapitałów pieniężnych.

W przypadku dywidend wypłacanych za granicę (podmioty inne niż polscy rezydenci podatkowi czy podmioty posiadające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski) IFT-2/IFT-2R trafia nie tylko do podatnika, ale również do urzędu skarbowego właściwego dla nierezydentów. W tym przypadku IFT-2R wystawia się do 3 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu, a w przypadku żądania ze strony uzyskującego dywidendę – w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania.

Zwolnienie z dywidend – udziały w podmiocie wypłacającym

Zwolnienie dotyczyć może wyłącznie dywidend uzyskiwanych przez spółki. Osoby fizyczne (rezydenci lub nierezydenci) nie mają prawa korzystać ze zwolnienia z podatku.

Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • uzyskującym dochody (przychody) z dywidend jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; uzyskującym może być położony na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego zagraniczny zakład takiej spółki oraz odpowiednio podmiot posiadający siedzibę lub miejsce zarządu na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej przy spełnieniu podwyższonych warunków dot. ilości udziałów;
 • spółka, otrzymująca dywidendę posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej; w przypadku wypłat do spółek posiadających siedzibę lub miejsce zarządu w Konfederacji Szwajcarskiej powyższy próg udziałów wynosi co najmniej 25%;
 • spółka, otrzymująca dywidendę, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania,
 • spółka uzyskująca dywidendę posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości 10%, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (możliwe jest dopełnienie tego warunku w przyszłości, czyli już po dokonaniu wypłaty).

Powyższe zasady stosuje się również do spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003).

By zwolnienie miało zastosowanie posiadanie udziałów (akcji) wynikać powinno z tytułu własności lub  innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Wymagane dokumenty – zwolnienie z podatku

Dla korzystania ze zwolnienia niezbędne jest przedstawienie wypłacającemu dywidendę przez jej otrzymującego:

 • certyfikatu rezydencji lub w przypadku istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.
 • oświadczenia o niekorzystaniu ze zwolnienia z podatku dochodowego od całości swoich dochodów spółki otrzymującej dywidendę, bez względu na źródło ich osiągania,
 • oświadczenie o posiadaniu
 • oświadczenie o przeznaczeniu przychodów z dywidend na cele statutowe – najpóźniej w dniu dokonania wypłaty (CIT-5).

Podsumowanie:
Jeżeli nie masz odpowiedniej wiedzy z zakresu księgowości, nie czujesz się na siłach aby samodzielnie prowadzić dokumentację i księgowość swojej firmy po prostu zleć to specjalistom, a Ty skup się na tym w czym jesteś najlepszy!!! Być może zaoszczędziłbyś kilkaset złotych miesięcznie, ale jedna kara, związany z tym stres i stracony czas na pewno przewyższą wielokrotnie Twoje oszczędności. Po prostu zadzwoń do nas, a my zajmiemy się prowadzeniem Twojej księgowości.

źródło artykułu:cit-8.pl