Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Zawieszenie działalności gospodarczej a KPiR i VAT

Zawieszenie działalności gospodarczej a KPiR i VAT

Przedsiębiorcy, gdy wiedzą, że w danym czasie nie będą osiągać przychodów (lub z innych względów), mogą zawiesić działalność gospodarczą. W tym celu należy dokonać zmiany wpisu w CEIDG. Czy jednak zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia przedsiębiorcę z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz składania deklaracji VAT?

 

Zawieszenie działalności gospodarczej - prawa i obowiązki

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą, nie może osiągać przychodów z tej działalności, ale ma obowiązek opłacać zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia.
Natomiast w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca:

- może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów,
- może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
- może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
- ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą jej zawieszenia,
- wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
- może osiągać przychody finansowe, również z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
- może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca powinien także złożyć zeznanie roczne, nawet jeżeli działalność gospodarcza była zawieszona przez cały rok podatkowy.

Zawieszenie działalności gospodarczej - KPiR

Przeglądając akty prawne, nigdzie nie można się natknąć na przepis zwalniający przedsiębiorcę z obowiązku rzetelnego prowadzenia ewidencji księgowej za okres zawieszenia działalności gospodarczej i ujmowania w niej zdarzeń gospodarczych. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności nie ma obowiązku obliczania i płacenia zaliczek na podatek dochodowy, jednak może wykonywać szereg czynności, które mogą wymagać zewidencjonowania w KPiR. Do takich zdarzeń zaliczają się m.in.:

- sprzedaż środków trwałych lub wyposażenia,
- korekta kosztów dokonywana in plus lub in minus ze względu na nieopłacenie wydatków w ustawowym terminie lub opłacenie takich, które zostały już wcześniej wypisane z kosztów podatkowych,
- ponoszenie wydatków stałych, mających na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródeł przychodów.

Zdarzenia ujęte w KPiR w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej powinny być rozliczone podatkowo:

- w przypadku odwieszenia działalności przed zakończeniem roku podatkowego, w pierwszej wyliczanej zaliczce na podatek dochodowy po wznowieniu działalności,
- w przypadku gdy działalność nie zostanie wznowiona przed zakończeniem roku podatkowego - w zeznaniu rocznym.

Zawieszenie działalności gospodarczej - VAT

W przypadku składania deklaracji VAT w czasie zawieszenia działalności gospodarczej, co do zasady większość podatników nie ma takiego obowiązku. Mówi o tym art. 99, ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług:

Art. 99 ust. 7a ustawy o VAT:
W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji (...) za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

 

Zwolnienie z tego obowiązku nie obejmuje jednak:

- podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem,
- okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
- okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Czyli za okresy, w których nie występują żadne wyżej wymienione czynności, w tym również sprzedaż środków trwałych czy wyposażenia firmy, podatnicy nie muszą składać deklaracji VAT.

Podsumowując, podatnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, powinni prawidłowo i rzetelnie prowadzić ewidencje podatkowe, jakimi są rejestry VAT oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów - nawet jeżeli w danym okresie nie ma w nich żadnych wpisów.