Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

ZUS od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta

ZUS od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta

Obowiązkowi ubezpieczeń społecznych w ZUS podlega osoba, która posiada określony tytuł do tych ubezpieczeń, wymieniony przez ustawodawcę w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Wśród tytułów powodujących obowiązek tych ubezpieczeń nie określono jednak osoby powołanej mocą przepisów K.s.h. do pełnienia funkcji prokurenta i otrzymującej z tego tytułu wynagrodzenie. Takiej osoby z tytułu pełnienia tej funkcji nie zgłasza więc się do ubezpieczeń społecznych.

O CO PYTAŁ PRZEDSIĘBIORCA?

Wnioskodawca (spółka z o.o.) wskazał, że zatrudnia pracowników i pełni w stosunku do tych osób rolę płatnika. Zarząd spółki udzielił prokury dwóm osobom, w tym osobie, która świadczy na rzecz spółki usługi w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej i podlega z tego tytułu obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. Zakres obowiązków prokurenta nie wynika ze stosunku pracy, umowy zlecenia ani innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia. Zarząd nie przewiduje nawiązywania z prokurentami stosunku pracy ani innych umów. Zamierza przyznać prokurentom wynagrodzenie z tytułu pełnienia wskazanej funkcji. Podstawą jego wypłaty będzie uchwała zarządu.

Zdaniem spółki, pełnienie przez osobę funkcji prokurenta, wyłącznie na podstawie uchwały zarządu, bez nawiązywania w tym celu odrębnego stosunku prawnego, nie rodzi obowiązku podlegania przez nią ubezpieczeniom społecznym. Będzie tak niezależnie od prowadzonej przez prokurenta działalności gospodarczej, stanowiącej odrębny tytuł do ubezpieczeń społecznych.


ZDANIEM ZUS:

Organ rentowy, odnosząc się do stanowiska spółki, zgodził się z nim. Przypomniał jednocześnie, że katalog osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym określono w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, uzależniając zaistnienie tego obowiązku od podstawy prawnej, z której wynika pełniona funkcja. Równocześnie wyliczenie tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowego zawarte w powołanym artykule ma charakter katalogu zamkniętego i nie podlega wykładni rozszerzającej.

Wskazał też, że z Kodeksu cywilnego wynika, iż prokura, jako szczególna forma pełnomocnictwa, wynika z oświadczenia woli mocodawcy - przedsiębiorcy, natomiast nie musi wynikać z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Stosownie do treści art. 208 § 6 K.s.h. prokurent w spółkach z o.o. jest powoływany przez zarząd. Samo więc powołanie do pełnienia funkcji prokurenta spółki, jak również osiąganie z tego tytułu, ustalonego w drodze uchwały zarządu spółki, wynagrodzenia nie skutkuje jeszcze powstaniem obowiązku ubezpieczeń społecznych, jeżeli nie jest ono związane z powstaniem określonego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych wskazanego w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w wyniku np. zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

(interpretacja indywidualna Oddziału ZUS w Lublinie z dnia 19 listopada 2020 r., znak WPI/200000/43/851/2020)

 

źródło artykułu: Gazeta Podatkowa