Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Likwidacja oznaczenia MPP w JPK_VAT

Likwidacja oznaczenia MPP w JPK_VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało kolejny projekt z dnia 17 maja 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Nowe przepisy unijne ws. przewożenia pieniędzy przez granicę

Nowe przepisy unijne ws. przewożenia pieniędzy przez granicę

3 czerwca 2021 r. wchodzą w życie przepisy UE, które rozszerzają obowiązki m.in. osób przewożących pieniądze przez granicę.

Preferencje dla płatnika opłacającego składki na FP, FS i FGŚP

Preferencje dla płatnika opłacającego składki na FP, FS i FGŚP

Za osoby zatrudnione w firmie płatnik (np. pracodawca) opłaca m.in. składki na Fundusz Pracy (w tym na Fundusz Solidarnościowy) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nalicza je za ubezpieczonych od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych

Ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych

Nie jest tajemnicą, że obciążenia wynikające z obowiązkowych składek ZUS są dużym wysiłkiem finansowym dla wielu przedsiębiorców. Szczególnie, że składki co roku są waloryzowane i wynoszą coraz więcej. W celu wsparcia przedsiębiorców rząd pracuje nad kolejną ulgą. Obecnie w sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy Prawo przedsiębiorców. Projekt zakłada wprowadzenie ulgi na wypoczynek dla samozatrudnionych.

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - rozliczenie i dokumentowanie

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - rozliczenie i dokumentowanie

Coraz więcej polskich przedsiębiorców rozszerza swoją działalność poza granice naszego kraju. Pozyskanie kontrahenta z innego państwa członkowskiego UE staje się bowiem łatwiejsze. Współpraca z zagranicznymi partnerami nakłada jednak na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki. Dowiedz się, jak prawidłowo rozliczyć wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług!
Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług a rejestracja do celów VAT UE.

Ustalenie obowiązku badania rocznych sprawozdań finansowych za 2021 r.

Ustalenie obowiązku badania rocznych sprawozdań finansowych za 2021 r.

Oprócz jednostek, których sprawozdania finansowe podlegają corocznemu badaniu (tj. spółki akcyjne, banki czy ubezpieczyciele), takiemu badaniu podlegają również roczne sprawozdania finansowe tzw. pozostałych jednostek (tj. m.in. spółek z o.o., jawnych, komandytowych czy cywilnych), jeżeli w poprzednim roku obrotowym osiągnęły one dwa z trzech określonych parametrów, w tym przychodów netto oraz sumy aktywów bilansu, których to wartości w ustawie zostały wyrażone w euro. Przeliczenia tych wielkości na złote dokonuje się przy zastosowaniu kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roku obrotowego, w którym je osiągnięto. Co istotne, do określenia obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2021 r. uwzględnia się wielkości osiągnięte na koniec 2020 r.

Zmiany w amortyzacji wprowadzane od nowego roku podatkowego

Zmiany w amortyzacji wprowadzane od nowego roku podatkowego

Na początek kolejnych lat podatkowych podatnicy mogą wprowadzać określone zmianyamortyzacji środków trwałych. Mogą one wynikać z prawa wyboru w zakresie podwyższenia lub obniżania stawek amortyzacyjnych, czy ustalenia częstotliwości dokonywania odpisów. W przypadku amortyzacji metodą degresywną, zmiany amortyzacji odnoszą się do ustalenia, na początek kolejnego roku, sposobu dokonywania dalszych odpisów.

Co istotne, wraz z nowym rokiem podatnicy mogą stosować do nabywanych środków trwałych "nowe" roczne limity jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.

Faktury korygujące w 2021 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa u sprzedawcy

Faktury korygujące w 2021 r. - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa u sprzedawcy

Nie należą do rzadkości sytuacje, w których sprzedawca towarów/usług wystawia fakturę korygującą do dokonanej uprzednio sprzedaży, np. w związku ze zwrotem towarów, udzieleniem nabywcy rabatu, błędem popełnionym na fakturze pierwotnej, itd. Korekta może dotyczyć sprzedaży z roku bieżącego lub z lat poprzednich.

Nowy limit przychodów uprawniających do stosowania w 2021 r. 9% stawki CIT

Nowy limit przychodów uprawniających do stosowania w 2021 r. 9% stawki CIT

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (z wyjątkami, które tu pomijamy) mogą zasadniczo stosować 9% stawkę CIT w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych, jeżeli przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej - od 1 stycznia 2021 r. - równowartości 2.000.000 euro (w 2020 r. limit ten wynosił 1.200.000 euro). Kwotę tę przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Nowe postanowienia w umowie spółki z o.o.

Nowe postanowienia w umowie spółki z o.o.

Silna pozycja zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala ograniczyć pole działania mniejszościowych wspólników. Przyznanie zarządowi dodatkowych kompetencji i uregulowanie podstaw działania tego organu może być fundamentem sprawnego funkcjonowania spółki. W tym celu konieczne jest wprowadzenie do umowy spółki stosownych dodatkowych postanowień.