PKWiU 2008

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2008
PKWiU z 2008 r. stosuje się w ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej do dnia 31 grudnia 2016 r.
Przy czym stosuje się ją do celów opodatkowania:
- podatkiem od towarów i usług - do dnia 30 czerwca 2020 r.,
- podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej - do dnia 31 grudnia 2020 r.

PKWiU 2015

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2015
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2015
PKWiU z 2015 r. stosuje się w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.
Stosuje się ją do celów opodatkowania:
- podatkiem od towarów i usług - od dnia 1 lipca 2020 r.,
- podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej - od 1 stycznia 2021 r.

CN 2020

Nomenklatura scalona 2020 (CN 2020)
Nomenklatura scalona 2020 (CN 2020) została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej. Akt ten jest aktualizowany co roku w formie rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej, której jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria L.
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie wykonawcze Komisji UE nr 2019/1776 z dnia 9 października 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.
Nomenklatura scalona stosowana jest dla celów statystycznych. Pozwala na sklasyfikowanie towarów w obrocie międzynarodowym.

KŚT 2010

Klasyfikacja Środków Trwałych 2010 - ARCHIWUM
KŚT 2010 ze stawkami amortyzacyjnymi - stanowi usystematyzowany zbiór obiektów majątku trwałego, który służy m.in. do celów ewidencyjnych, badań statystycznych oraz do ustalenia stawek amortyzacyjnych, dla poszczególnych środków trwałych. KŚT 2010 stosowało się do dnia 31 grudnia 2017 r.:
1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa o rachunkowości,
3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z KŚT 2016.

KŚT 2016

Klasyfikacja Środków Trwałych 2016

KŚT 2016 jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służących do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.
Przy czym do dnia 31 grudnia 2017 r.:
1) w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
2) w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa o rachunkowości,
3) w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
4) w pozostałych sprawach - jednocześnie z niniejszą KŚT 2016 stosowało się KŚT 2010.

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności
PKD - umożliwia wyszukiwanie kodów PKD, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) 2007, obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

KZiS

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności
KZiS - to usystematyzowany zbiór zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Klasyfikacja jest narzędziem służącym do planowania działań na rynku pracy i określania jego struktury zawodowej. Jest wykorzystywana w szczególności w zakresie pośrednictwa pracy, szkolenia i poradnictwa zawodowego oraz gromadzenia danych dotyczących rynku pracy.

PKOB

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych
PKOB - stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Opracowana została na podstawie europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (CC)1, zgodnej z zaleceniami Narodów Zjednoczonych.