Terminiarz księgowego

Ważne terminy kwiecień 2021

Ważne terminy kwiecień 2021

Ważne terminy kwiecień 2021

6.04.2021 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2021 r.

7.04.2021 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2021 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w marcu 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za marzec 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do marca 2021 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w marcu 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za marzec 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

12.04.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2021 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2021 r.

15.04.2021 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata składek ZUS za marzec 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wniesienie opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w I kwartale 2021 r.
 • wpłata do PPK za marzec 2021 r.

20.04.2021 (wtorek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za marzec 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2021 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2021 r.
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za marzec 2021 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w marcu 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w marcu 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za marzec 2021 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu ze zbycia praw spółki nieruchomościowej, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN
 • wpłata za marzec 2021 r. na PFRON

21.04.2021 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
 • wpłata za maj 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

26.04.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (10):
 • wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za marzec 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za marzec 2021 r. (część ewidencyjna) oraz za styczeń, luty i marzec 2021 r. (część deklaracyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za marzec 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2021 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za marzec 2021 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za marzec 2021 r.

30.04.2021 (piątek)

  • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
  • złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2020 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
  • złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A
  • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec 2021 r.
  • przekazanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego za 2020 r. przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia

   Uwaga!

   Trwają prace nad wydłużeniem terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej za 2020 rok.

  • złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych/informacji o cenach transferowych - w przypadku, gdy termin ten upływał w styczniu 2021 r