Terminiarz księgowego

Ważne terminy marzec 2021

Ważne terminy marzec 2021

Ważne terminy marzec 2021

1.03.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
 • złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2020 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub ostatni kwartał 2020 r.
 • przekazanie podatnikowi informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2020 r. (PIT-11) - zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof
 • przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2020 r. (PIT-8C) - zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o pdof
 • przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2020 r. (PIT-40A/11A)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2020 r. (IFT-1R) - zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof
 • przekazanie (podatnikowi) informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2020 r. (PIT-R)
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2020 r.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2021 r.
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2020 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące

8.03.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (6):
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2021 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w lutym 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za luty 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do lutego 2021 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w lutym 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za luty 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji

10.03.2021 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
 • wpłata składek ZUS za luty 2021 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2021 r.

15.03.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
 • wpłata składek ZUS za luty 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2021 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata do PPK za luty 2021 r.

22.03.2021 (poniedziałek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (7):
 • wpłata za luty 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za luty 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za luty 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za luty 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za luty 2021 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w lutym 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w lutym 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za luty 2021 r. na PFRON

25.03.2021 (czwartek)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
 • wpłata podatku VAT za luty 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za luty 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za luty 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za luty 2021 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za luty 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za luty 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2021 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2021 r.

31.03.2021 (środa)

 • TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
 • przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu zeznania za 2020 r. o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8), których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R za 2020 r.
 • zgłoszenie do ZUS danych za 2020 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2021 r.
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym