Terminiarz księgowego

Ważne terminy styczeń 2021

Ważne terminy styczeń 2021

Ważne terminy styczeń 2021

5.01.2021 (wtorek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1):
złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień 2020 r.

7.01.2021 (czwartek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (5):
wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za grudzień 2020 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w grudniu 2020 r.
złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za grudzień 2020 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w grudniu 2020 r.

11.01.2021 (poniedziałek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
wpłata składek ZUS za grudzień 2020 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2020 r.

15.01.2021 (piątek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (4):
wpłata składek ZUS za grudzień 2020 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
wpłata podatku leśnego za styczeń 2021 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
wpłata do PPK za grudzień 2020 r.

20.01.2021 (środa)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (8):
wpłata za grudzień 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy z wyjątkiem płatników objętych działaniem rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2054)
wpłata za grudzień 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
wpłata za grudzień 2020 r. lub ostatni kwartał 2020 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za grudzień 2020 r. - o ile rok podatkowy podatnika: pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a podatnik do 20 stycznia 2021 r. nie złożył zeznania CIT-8AB i nie dokonał zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o pdop; jest inny niż kalendarzowy
wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w grudniu 2020 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w grudniu 2020 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
wpłata za grudzień 2020 r. na PFRON
złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16/PIT-16S), a w przypadku przejścia z tej formy opodatkowania na inną: oświadczenia o wyborze podatku liniowego (ryczałtu ewidencjonowanego) lub zawiadomienia o rezygnacji z karty (w razie wyboru skali podatkowej)
złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych za 2021 r.

25.01.2021 (poniedziałek)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (9):
wpłata podatku VAT za grudzień 2020 r.
złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za grudzień 2020 r.
przesłanie pliku JPK_V7M za grudzień 2020 r.
przesłanie pliku JPK_V7K za grudzień 2020 r. (część ewidencyjna i deklaracyjna)
wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za grudzień 2020 r.
złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2020 r.
przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień 2020 r.
pracodawca spoza sfery budżetowej zatrudniający na dzień 1 stycznia 2021 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęty układem zbiorowym pracy i niezobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania, powinien poinformować pracowników o odstąpieniu od tworzenia ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego w pierwszym miesiącu 2021 r.

31.01.2021 (niedziela)

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (2):
złożenie przez spółkę jawną, mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne pierwszej informacji o podatnikach CIT oraz PIT, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki; jeżeli przed przekazaniem pierwszej informacji nastąpi zmiana w składzie podatników, pierwszą aktualizację informacji składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r., chyba że termin do jej złożenia przypada później; w przypadku niezłożenia tej informacji spółka uzyska status podatnika CIT odpowiednio z dniem 1 stycznia 2021 r., z dniem rozpoczęcia działalności albo z dniem, w którym nastąpiła zmiana w składzie podatników.
złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS należnych za okres od 1 do 30 listopada 2020 r. dla wybranych branż w ramach tarczy 6.0 (jeśli płatnik będzie korzystał z tego zwolnienia)