Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.

Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.

Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę zasadniczo obowiązuje pozostawienie pracownikowi kwoty wolnej od potrąceń. Tylko należności alimentacyjne potrąca się bez jej stosowania. Podstawę do ustalenia kwot wolnych od potrąceń stanowi wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku kalendarzowym.

 

Wysokość kwot wolnych

Na mocy art. 871 § 1 K.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
   
 • 75% wymienionego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
   
 • 90% wymienionego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

Z kolei przy potrąceniach wymagających pisemnej zgody pracownika (tzw. dobrowolnych), o których mowa w art. 91 K.p., wolna od potrąceń jest kwota:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wcześniej - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
   
 • 80% wymienionej kwoty - przy potrącaniu innych należności niż na rzecz pracodawcy.

Należy przypomnieć, że w czasie epidemii koronawirusa kwoty wolne od potrąceń mogą zostać podwyższone. Pozwala na to art. 52 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875 ze zm.). Przepis ten stanowi, że jeżeli z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty określone w art. 871 § 1 K.p. ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

Trzeba wskazać, że: "(...) Dokonując potrąceń z wynagrodzenia za pracę pracodawca obowiązany jest stosować kwotę wolną od potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie dokonywania potrącenia". (por. pismo PIP z dnia 26 stycznia 2011 r., znak GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP).

Obliczanie kwot wolnych

Kwoty wolne od potrąceń oblicza się na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2.800 zł.

Kwoty wolne od potrąceń dla pracowników zatrudnionych na część etatu podlegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy (art. 871 § 2 K.p.). Przy czym obliczeń dokonuje się od minimalnego wynagrodzenia obniżonego proporcjonalnie do wielkości etatu niepełnoetatowca.

W tabelach podajemy kwoty wolne od potrąceń dla pracowników powyżej 26 lat, zatrudnionych na pełny etat i na część etatu, którzy zrezygnowali z PPK, przyjmując obciążenia podatkowo-składkowe z 2020 r.

Wysokości kwot wolnych od potrąceń w 2021 r. dla pracowników pełnoetatowych powyżej 26 lat, którzy zrezygnowali z PPK
Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
wynagrodzenie minimalne po odliczeniach składkowo-podatkowych
2.061,67 zł 2.017,67 zł 2.069,67 zł 2.026,67 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.546,25 zł 1.513,25 zł 1.552,25 zł 1.520,00 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.855,50 zł 1.815,90 zł 1.862,70 zł 1.824,00 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.649,34 zł 1.614,14 zł 1.655,74 zł 1.621,34 zł

 

Wysokości kwot wolnych od potrąceń w 2021 r. dla niektórych pracowników niepełnoetatowych powyżej 26 lat, którzy zrezygnowali z PPK
Wymiar czasu pracy Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
wynagrodzenie minimalne po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4 587,61 zł 536,67 zł 596,11 zł 547,35 zł
1/3 754,78 zł 700,89 zł 763,28 zł 709,89 zł
1/2 1.074,33 zł 1.030,33 zł 1.082,33 zł 1.038,33 zł
3/4 1.568,00 zł 1.524,00 zł 1.576,00 zł 1.532,00 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4 440,71 zł 402,50 zł 447,08 zł 410,51 zł
1/3 566,09 zł 525,67 zł 572,46 zł 532,42 zł
1/2 805,75 zł 772,75 zł 811,75 zł 778,75 zł
3/4 1.176,00 zł 1.143,00 zł 1.182,00 zł 1.149,00 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4 528,85 zł 483,00 zł 536,50 zł 492,62 zł
1/3 679,30 zł 630,80 zł 686,95 zł 638,90 zł
1/2 966,90 zł 927,30 zł 974,10 zł 934,50 zł
3/4 1.411,20 zł 1.371,60 zł 1.418,40 zł 1.378,80 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1/4 470,09 zł 429,34 zł 476,89 zł 437,88 zł
1/3 603,82 zł 560,71 zł 610,62 zł 567,91 zł
1/2 859,46 zł 824,26 zł 865,86 zł 830,66 zł
3/4 1.254,40 zł 1.219,20 zł 1.260,80 zł 1.225,60 zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

 

źródło artykułu: gofin.pl