Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Spółka z o.o. rozwiązaniem na Polski Ład?

Spółka z o.o. rozwiązaniem na Polski Ład?

Projekt Polskiego Ładu przewiduje istotne zmiany podatkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Część negatywnych skutków tych regulacji może zniwelować zmiana formy prowadzonej działalności na spółkę z o.o. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź co można zyskać dzięki spółce z o.o.

 

Stawka 9% CIT w spółce z o.o.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki jawnej podatnikiem jest przedsiębiorca lub wspólnik, który może wybrać opodatkowanie w formie: skali podatkowej, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Uwzględniając niepodlegającą odliczeniu od podatku składkę zdrowotną wynoszącą 4,9%, która została przewidziana w projekcie Polskiego Ładu, przedsiębiorca lub wspólnik spółki jawnej dotychczas rozliczający się podatkiem liniowym według stawki 19% od nowego roku prawdopodobnie będzie płacił podatek w łącznej wysokości 23,9%. 

Z kolei w spółce z o.o. regułą jest, że dochody spółki z o.o. opodatkowane są według stawki CIT w wysokości 19%. W niektórych przypadkach spółka z o.o. ma jednak możliwość skorzystania z obniżonej stawki w wysokości 9%. Opodatkowanie dochodów stawką 9% CIT uzależnione jest od przychodów osiąganych przez spółkę w bieżącym i poprzednim roku podatkowym. Z preferencji mogą skorzystać wyłącznie te spółki z o.o. które posiadają status małego podatnika, a więc których wartość przychodów ze sprzedaży brutto w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 2 mln euro. Ponadto w bieżącym roku podatkowym przychody spółki nie mogą być wyższe niż 2 mln euro.

Niezależnie od opodatkowania podatkiem dochodowym spółek z o.o. również ich wspólnicy - w związku z wypłatą zysku - obowiązani są do zapłaty podatku dochodowego według stawki 19%. Jednocześnie w świetle projektu Polskiego Ładu dywidendy ze spółki z o.o. nie będą wliczały się w podstawę wymiaru składki zdrowotnej. Dzięki temu efektywne opodatkowanie (tj. faktyczne obciążenie podatkowe dla spółki i wspólnika) w przypadku spółki z o.o. stosującej stawkę 9% CIT będzie wynosiło 26,29%.

Estoński CIT

Wraz z początkiem 2021 roku do ustawy o CIT wprowadzono nowe podatkowe rozwiązanie – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (czyli tzw. estoński CIT). Ta forma opodatkowania – niedostępna m.in. dla jednoosobowych działalności, czy spółek jawnych – wiąże się z odejściem od opodatkowania dochodu rozumianego jako różnica między przychodami i kosztami, na rzecz podatku od wypłaty zysku – płatność podatku zasadniczo następuje dopiero w momencie przekazania zysku wspólnikowi. Na tą chwilę efektywne opodatkowanie estońskim CIT wynosi 25% (lub 20% przy zwiększonych nakładach inwestycyjnych) w przypadku spółki z o.o. będącej małym podatnikiem lub 30% (25% przy zwiększonych nakładach inwestycyjnych) w przypadku pozostałych spółek z o.o.

Co istotne, projekt Polskiego Ładu zakłada korzystną zmianę w zakresie zasad opodatkowania estońskim CIT. Od 2022 r. efektywne opodatkowanie w przypadku spółek z o.o. posiadających status małego podatnika będzie bowiem wynosiło około 20%, a w przypadku pozostałych spółek około 25% (niezależnie od wartości nakładów inwestycyjnych). 

Dużo łatwiej będzie również skorzystać z tej formy opodatkowania. Więcej informacji na temat estońskiego CIT od 2022 roku znajdziesz na naszym portalu.

Brak składek ZUS dla wspólników spółek z o.o.

Dużą korzyścią wynikającą z prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. jest brak obowiązku płacenia składek na ZUS przez spółkę i jej wspólników (z wyjątkiem sytuacji w jednoosobowej spółce z o.o., czyli takiej, w której występuje tylko jeden wspólnik).

Co istotne, sytuacja wspólników wieloosobowych spółek z o.o. pod względem składek na ubezpieczenie zdrowotne nie ulegnie zmianie w kontekście planowanych zmian w ramach Polskiego Ładu. Takie zmiany mają natomiast nastąpić w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej czy wspólników spółki jawnej (którzy, jak wspomnieliśmy, mają płacić składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodu bez możliwości jej odliczenia od podatku). Z kolei dla wspólników jednoosobowych spółek z o.o. składka zdrowotna wzrośnie tylko nieznacznie.

Brak daniny solidarnościowej w spółce z o.o.

Niezależnie od zmian, które zostały zaproponowane w ramach Polskiego Ładu, dodatkową korzyścią prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. jest brak daniny solidarnościowej. Opodatkowaniu daniną solidarnościową według stawki 4% podlegają bowiem dochody opodatkowane według skali podatkowej, czy podatkiem liniowym, a więc m.in. z działalności gospodarczej. Katalog dochodów podlegających opodatkowaniu daniną solidarnościową nie obejmuje jednak dochodów z dywidend z tytułu udziału w spółce z o.o., dzięki czemu nie podlegają one po stronie wspólników opodatkowaniu daniną.

Ograniczona odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.

Korzyści wynikające z prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. widoczne są również wtedy, gdy porównamy zasady odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki z o.o. do odpowiedzialności osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Jednoosobowy przedsiębiorca ponosi bowiem odpowiedzialność za zobowiązania całym swoim majątkiem, natomiast odpowiedzialność wspólników spółki z o.o. ogranicza się co do zasady wyłącznie do ryzyka utraty wkładu wniesionego do spółki. Niezależnie od Polskiego Ładu zasady odpowiedzialności wspólników spółek z o.o. stanowią zatem dodatkowy atut tej formy prowadzenia działalności.

Polski Ład – sp. z o.o. nie unikną niektórych negatywnych zmian

Biorąc pod uwagę powyższe zasady opodatkowania oraz ograniczoną odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki z o.o., spółka ta od nowego roku może być jeszcze bardziej korzystną niż dotychczas formą prowadzenia biznesu. Jednocześnie w kontekście omówionych wyżej zalet należy wspomnieć, że projekt Polskiego Ładu przewiduje kilka niekorzystnych zmian, które mogą negatywnie wpłynąć na jej atrakcyjność w niektórych przypadkach.

Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych, w związku z czym ostateczny kształt przepisów Polskiego Ładu może okazać się nieco inny. Zespół Kancelarii PragmatIQ na bieżąco śledzi proces legislacyjny. O wszelkich zmianach powstałych na kolejnych jego etapach będziemy na bieżąco informować.

źródło: spolkazoo.net