Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Zobowiązania podatkowe - symbole formularzy i tytułów płatności

Zobowiązania podatkowe - symbole formularzy i tytułów płatności

Unikalność mikrorachunku podatkowego, który służy do opłacania zobowiązań podatkowych, to nie tylko fakt, że jest to indywidualny, dedykowany numer rachunku przeznaczony wyłącznie dla konkretnego podatnika. Istotnym elementem przy realizacji przelewów na mikrorachunek jest również właściwe oznaczenie symboli płatności. Dowiedz się, jak prawidłowo opisać przelew na mikrorachunek podatkowy, aby został on poprawnie skwalifikowany?

Z początkiem 2020 r., na mocy nowych przepisów, podatnicy zostali zobligowani do korzystania z mikrorachunku podatkowego, czyli spersonalizowanego numeru, który służy do opłacania zobowiązań podatkowych. Mikrorachunek służył początkowo do wpłaty VAT, PIT i CIT. Obecnie lista obejmuje także inne należności, m.in. daninę solidarnościową i podatek cukrowy. Numer mikrorachunku można wygenerować on-line za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy. Podstawą jego uzyskania jest — w zależności od statusu podatnika (płatnika) – NIP albo PESEL.

Wykonując przelew na mikrorachunek podatkowy, trzeba pamiętać o zastosowaniu właściwego symbolu. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie może przyczynić się do błędnej kwalifikacji wpłaty przez księgowość urzędu. Może to spowodować sytuację, w której zapłata zostanie zakwalifikowana na poczet innego zobowiązania podatkowego, a w konsekwencji z tytułu jednego zobowiązania powstanie niedopłata, a z tytułu drugiego nadpłata. Pociąga to dalej za sobą ryzyko naliczenia odsetek za zwłokę zapłaty należnego podatku. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest bezpośredni kontakt z urzędem skarbowym w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Symbole podatkowe są odgórnie przypisane dla każdego podatku lub opłaty na mocy obwieszczenia Ministra Finansów z 3 stycznia 2020 roku w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku. Poniżej prezentujemy najczęściej stosowane symbole przelewów podatkowych.

Zobowiązania podatkowe — symbole formularzy i tytułów płatności

PIT zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowana na zasadach ogólnych
PPL zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowana liniowo
PPE zryczałtowana zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
VAT-7 deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług
VAT-8 deklaracja dla podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE
VAT-9M deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca
PIT-36 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – podatek dochodowy według stawki 19%
PIT-28 zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-37 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (osoby fizyczne nieprowadzące działalności)
CIT zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych
CIT-8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Poniżej zamieszczamy link, do obwieszczenia ze strony rządowej gov.pl, zawierający aktualne rachunki bankowe urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej. Pełne zestawienie sposobów powiązania przelewu z rachunkami bankowymi urzędów skarbowych znajduje się na końcu strony w sekcji Materiały.

https://www.gov.pl/web/kas/rachunki-bankowe-urzedow-skarbowych-obowiazujace-od-1012020-r