Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Danina solidarnościowa to obciążenie do którego stosuje się straty z lat poprzednich

Danina solidarnościowa to obciążenie do którego stosuje się straty z lat poprzednich

Danina solidarnościowa to obciążenie do którego stosuje się straty z lat poprzednich. Ministerstwo Finansów uzupełni objaśnienia podatkowe dotyczące daniny solidarnościowej o kwestię dotyczące uwzględnienia w podstawie obliczania tej daniny strat z lat ubiegłych. Strata ta pomniejszy podstawę jej ustalenia. Dotychczas interpretacje prawa podatkowego prawa pomniejszenia podstawy o stratę odmawiały, a sądy administracyjne argumentację organów podatkowych uchylały. 

Zgodnie z art. 30h ust. 2 ustawy o PIT, przy obliczaniu podstawy dla obliczenia 4% daniny solidarnościowej uwzględnia się dochody opodatkowane na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c, art. 30f ustawy PIT. Są one pomniejszane o składki na ubezpieczenia społeczne oraz kwotę uwzględnionej w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej jednostki kontrolowanej i kwotę dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania. Przepisy nie uwzględniają natomiast expresis verbis straty, która obniżyłaby podstawę opodatkowania. Ze względu na brak jednoznacznego uregulowania tej kwestii w przepisach dotyczących daniny solidarnościowej, organy skarbowe nie pozwalały odliczać jej przy ustalaniu daniny (czego przykładem jest interpretacja z dnia 04.08.2023 r., sygn. akt 0115-KDIT3.4011.691.2022.1.JG).

Tymczasem innego zdania pozostają sądy, broniące prawa odliczania straty mimo że przepis nie wymienia jej bezpośrednio w art. 30h. Zgodnie z przyjętą przez nie wykładnią strata stanowi element ogólnych reguł ustalania podstawy opodatkowania w przepisach ustawy o PIT i CIT. Korzystne dla podatników wyroki wydał NSA w wyroku z 19 lipca 2022 r., sygn. akt II FSK 452/22, czy w wyroku z 7 grudnia 2022 r., sygn. akt II FSK 1172/22.

Obecnie Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 42274 wskazało, że objaśnienia podatkowe dotyczące daniny solidarnościowej wymagają w tym zakresie zmiany i uwzględnienia wykładni sądowej.

Interpelacja nr 42274, znak sprawy: DD2.054.20.2023

źródło artykułu: https://www.e-pity.pl