Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Jak sprawdzić, czy kontrahent wywiązuje się z obowiązków podatkowych?

Jak sprawdzić, czy kontrahent wywiązuje się z obowiązków podatkowych?

Jak sprawdzić, czy kontrahent wywiązuje się z obowiązków podatkowych? Sprawdź, czy Twój kontrahent dba o swoje obowiązki podatkowe! Dowiedz się, jak uzyskać ważne informacje od Urzędu Skarbowego, które pomogą Ci podejmować świadome decyzje biznesowe. Przeczytaj Jakich informacji o kontrahencie udziela Urząd Skarbowy.

Na podstawie art. 306ia Ordynacji podatkowej, Urząd Skarbowy może udzielić dla kontrahenta podatnika następujących informacji:

  • o złożeniu/niezłożeniu deklaracji podatkowej, którą powinien był złożyć,
  • o ujęciu/nieujęciu w złożonej deklaracji podatkowej wszystkich czynności, które powinien był ująć,
  • o zaleganiu/niezaleganiu w podatkach wobec urzędu skarbowego.

Powyższe dane nie są objęte tajemnicą skarbową. Są one udzielane w formie zaświadczenia (np. ZAS-KP) wydawanego przez urząd skarbowy, na wniosek kontrahenta.

Jeżeli wniosek dotyczy deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia nie upłynął, a podatnik nie złożył takiej deklaracji lub innego dokumentu, organ podatkowy odmawia wydania zaświadczenia.
Zaświadczenie o realizacji obowiązków podatkowych przez kontrahenta

Zaświadczenie w zakresie informacji wskazanych w powyższym akapicie (czyli z art. 293 § 3 Ordynacji podatkowej) może uzyskać tylko kontrahent przedsiębiorcy. Nie uzyska go osoba, która nie uczestniczy bezpośrednio w transakcjach handlowych.

Kontrahentem jest każda osoba, która wchodzi w relacje handlowe z przedsiębiorcą, np. osoba robiąca zakupy w supermarkecie jest kontrahentem tego supermarketu, a zatem można ona złożyć do urzędu skarbowego wniosek o zaświadczenie w zakresie informacji wskazanych na początku artykułu.

Należy tu zwrócić uwagę, że zaświadczenie jest wydawane dla kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, a zatem jeśli dana osoba (o której dane pytamy) nie prowadzi działalności gospodarczej nie mamy prawa, aby uzyskać o niej zaświadczenie z urzędu skarbowego.

Natomiast za działalność gospodarczą w tym przypadku należy rozumieć każdą działalność zarobkową (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców), w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców. Co oznacza, że takim kontrahentem, o którego wywiązywanie się z obowiązków podatkowych można pytać urząd skarbowy jest także np. osoba prowadząca działalność nierejestrowaną.
Nie jest wymagana zgoda drugiego przedsiębiorcy

W przeciwieństwie do zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych (z art. 306h Ordynacji podatkowej), zaświadczenie o realizacji obowiązków podatkowych nie wymaga zgody przedsiębiorcy, którego informacje mają dotyczyć.

Warto wiedzieć, że istnieją tutaj dwa rodzaje zaświadczeń o sytuacji podatkowej kontrahenta:

  1. zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych, czyli o konkretnej kwocie zobowiązań wobec fiskusa (np. ZAS-P) – na jego uzyskanie jest wymagana zgoda kontrahenta. Podstawa prawna tego zaświadczenia to art. 306h Ordynacji podatkowej.
  2. zaświadczenie o zaleganiu (lub niezaleganiu) w podatkach, a także o wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych (np. ZAS-KP) – na uzyskanie tego zaświadczenia nie potrzeba zgody kontrahenta. Podstawa prawna tego zaświadczenia to art. 306 ia Ordynacji podatkowej.

Oba zaświadczenia, wydane przez urząd skarbowy, w odpowiedzi na stosowny wniosek pytającego znajdziemy w podlinkowanym Rozporządzeniu.
Sposoby wysłania wniosku

Wniosek o zaświadczenie w zakresie realizacji obowiązków podatkowych innego przedsiębiorcy można złożyć:

  • w formie papierowej – osobiście lub pocztą,
  • w formie elektronicznej – za pośrednictwem epuap,
  • w formie elektronicznej jako załącznik do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym.

Wniosek powinien być wysłany do urzędu skarbowego właściwego dla spraw podatkowych kontrahenta. Jeśli jednak trafi do innego urzędu nie powinno to być dużym problemem, ponieważ urzędy są zobowiązane przepisami, aby przesyłać między sobą pisma, które trafiły do niewłaściwego urzędu.
Jak długo trzeba czekać

Urząd skarbowy wydaje zaświadczenia bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7 dni od dnia wysłania wniosku.
Ile trzeba zapłacić

Jeśli wniosek jest wysyłany przez e-urząd skarbowy wtedy nie jest pobierana żadna opłata. Jeśli jest wysyłany w inny sposób wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 lub 21 zł. Opłatę skarbową można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jeśli jest to wydatek firmowy.

Gdy urząd nie podejmie żadnej reakcji w wymaganym terminie 7 dni, osobie składającej wniosek przysługuje zwrot opłaty skarbowej. W tym celu trzeba jednak złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej.