Koronawirus: Wsparcie dla przedsiębiorców działających w tzw. czerwonych i żółtych strefach

Koronawirus: Wsparcie dla przedsiębiorców działających w tzw. czerwonych i żółtych strefach

Jak wyjaśniło Ministerstwo Rozwoju w odpowiedzi na interpelację poselską, na ten moment nie przewidujemy ani nowych tarcz antykryzysowych ani też nowych narzędzi wsparcia dla firm z czerwonych i żółtych stref, ponieważ w powiatach tych nie wprowadzono pełnych restrykcji. Obecnie Senat pracuje nad nowelą, która zawiera kolejne rozwiązania, które mają pomóc branży turystycznej. Projekt przewiduje także wsparcie dla przedsiębiorstw z branży transportowej, rozrywkowej czy turystycznej prowadzących przeważającą działalności według określonych numerów PKD.

 

Interpelacja nr 9530 do prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności udzielenia wsparcia finansowego dla przedsiębiorców działających na terenach tzw. czerwonych i żółtych stref zakażeń COVID-19

Szanowny Panie Premierze!

6 sierpnia 2020 roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wprowadzeniu nowych obostrzeń w 19 polskich powiatach. Nowe zasady reżimu sanitarnego dotyczą tych miejsc, w których odnotowano największy przyrost zakażeń COVID-19. Resort podzielił te obszary na strefy żółte i czerwone, w tych drugich niestety już od 8 sierpnia 2020 roku wprowadzane będą najbardziej rygorystyczne obostrzenia, zakazujące funkcjonowania m.in. siłowniom, kinom, sanatoriom i ograniczające liczbę osób na weselach i pogrzebach.

Przedsiębiorcy, których firmy funkcjonują na terenach obecnie czerwonych stref, nie zdążyli jeszcze odzyskać nawet minimalnej płynności finansowej, a teraz z przerażeniem stwierdzają, iż bez odpowiedniego wsparcia ze strony rządu z pewnością sobie nie poradzą i będą zmuszeni do likwidacji wielu miejsc pracy. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż tak nagłe wprowadzenie przez rząd obostrzeń spowoduje również destabilizację życia mieszkańców stref określonych jako żółte i czerwone. Ich wątpliwości dotyczą m.in. zasad poruszania się środkami komunikacji publicznej pomiędzy miejscami ich zamieszkania a pozostałymi powiatami, w których nie wprowadzono jeszcze szczególnych restrykcji.

Wobec powyższego zwracam się do Pana Premiera z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy rząd zamierza zmienić swoje stanowisko i zapewnić odpowiednie wsparcie dla przedsiębiorców pozbawionych możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wprowadzeniem czerwonych oraz żółtych stref zakażeń COVID-19?
  2. Czy wprowadzony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatów określonych jako obszar o szczególnym ryzyku zakażenia COVID-19 nie powinien automatycznie zakładać pomocy finansowej dla poszkodowanych w ten sposób firm?
  3. Dlaczego nie jest przewidziana pomoc finansowa dla przedsiębiorców w obecnej sytuacji, kiedy stanowią oni znacznie mniejszą grupę potrzebującą wsparcia z przyczyn od nich niezależnych niż na początku wprowadzenia stanu epidemii?

Posłowie:
Ewa Kołodziej, Joanna Frydrych, Marek Krząkała, Gabriela Lenartowicz, Marta Golbik

10 sierpnia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 9530 w sprawie konieczności udzielenia wsparcia finansowego dla przedsiębiorców działających na terenach tzw. czerwonych i żółtych stref zakażeń COVID-19

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją Pani Poseł Ewy Kołodziej oraz grupy posłów, w sprawie konieczności udzielenia wsparcia finansowego dla przedsiębiorców działających na terenach tzw. czerwonych i żółtych stref zakażeń COVID-19 (interpelacja nr 9530), uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Na terytorium RP został ogłoszony stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wprowadzono go na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.). W związku z wprowadzonym stanem epidemii Rząd podjął określone działania zapobiegawcze mające na celu ograniczenie kontaktów z innymi osobami oraz czasowe zawieszenie form aktywności publicznej i gospodarczej. Jednocześnie wszelkie środki ostrożności i działania są podejmowane na podstawie aktualnej wiedzy, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz doświadczeń innych państw.

Zatem zgodnie z § 1 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1353 z późn. zm.) ustalono dodatkowe obszary czerwone i żółte, na których wystąpiło najwięcej przypadków zakażeń oraz na których obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Strefy są uaktualniane raz w tygodniu.

Na ten moment nie przewidujemy ani nowych tarcz antykryzysowych ani też nowych narzędzi wsparcia dla firm z czerwonych i żółtych stref, ponieważ w powiatach tych nie wprowadzono pełnych restrykcji.

Ministerstwo Rozwoju dostrzega trudne położenie przedsiębiorców z różnych branż w całej Polsce. Jednocześnie wyjątkowość sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 wymaga w pierwszej kolejności podejścia horyzontalnego. Pomoc skierowana jest jak najbardziej szeroko, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności oraz sektora gospodarki.

Efekty dotychczasowych działań to ponad 121 mld zł wypłaconych przedsiębiorcom  w ramach różnorodnych działań osłonowych objętych tzw. Tarczą Antykryzysową, w tym tzw. Tarczą Finansową. Podkreślam jednak, że Ministerstwo Rozwoju analizuje na bieżąco wpływ epidemii koronawirusa zarówno na całą polską gospodarkę, jak i na jej sektory. Razem z przedsiębiorcami, urzędami i instytucjami dalej pracujemy nad tym, aby wprowadzane rozwiązania były jak najbardziej skuteczne.

Staramy się pomóc sektorom szczególnie dotkniętym skutkami pandemii koronawirusa. Obecnie Senat Rzeczypospolitej Polskiej pracuje nad nowelą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Jest to inicjatywa poselska, wspierana przez stronę rządową, zawierająca kolejne rozwiązania, które mają pomóc branży turystycznej. Proponowanym rozwiązaniem jest powstanie Turystycznego Funduszu Zwrotów dzięki, któremu klienci branży turystycznej za pośrednictwem organizatora turystyki będą mogli otrzymać zwrot środków za nieodbyte imprezy turystyczne, po weryfikacji przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Turystyczny Fundusz Zwrotów (Fundusz Zwrotów) będzie stanowił wyodrębniony rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki Funduszu będą pochodzić z wpłat z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw turystyki.

Projekt przewiduje także wsparcie dla przedsiębiorstw z branży transportowej, rozrywkowej czy turystycznej prowadzących przeważającą działalności według określonych numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wsparcie ma polegać na możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy będą także zwolnieni z opłacania składek ZUS za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia br.

W tym kontekście warto również zwrócić uwagę na już funkcjonujące rozwiązanie wspierające sektor turystyki, w postaci tzw. „bonu turystycznego”. Na chwilę obecną liczba przyznanych bonów przekroczyła 820 tys., a ich wartość to ponad 702 mln zł.

Firmy dotknięte trudną sytuacja związaną z pandemią COVID-19, mogą także skorzystać z korzystniejszych warunków pożyczek z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka. Instrumentem zarządza Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (dysponent środków) we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (menedżer funduszy). Pożyczka może zostać przeznaczona m.in. na inwestycje w obiekty noclegowe, gastronomiczne, infrastrukturę rekreacyjno-sportową i uzdrowiskową, tworzenie parków tematycznych czy produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności, produktów regionalnych i tradycyjnych. O wsparcie mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. Inwestycja, która dzięki pożyczce zostanie przez nich zrealizowana musi znajdować się na terenie Polski Wschodniej, tj. w województwie: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim. W przypadku pożyczki na zakup środków transportu, przedsiębiorca musi zarówno prowadzić działalność gospodarczą jak i posiadać siedzibę w Polsce Wschodniej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/turystyka.

Ponadto pragnę poinformować, że 11 sierpnia br. weszła w życie ustawa dotycząca tzw. Polityki Nowej Szansy, ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. ( Dz. U. 2020 poz. 1298) o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, będąca kolejnym elementem rządowego wsparcia dla biznesu w dobie osłabienia gospodarki przez pandemię koronawirusa. Ze skutkami pandemii będziemy się borykać jeszcze długo, dlatego istotne jest wsparcie jakie przedsiębiorstwa otrzymają na działania restrukturyzacyjne lub poprawę płynności finansowej.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
Marek Niedużak

 

źródło artykułu: podatki.biz