Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Składka zdrowotna członków zarządu od 1 stycznia 2022 r.

Składka zdrowotna członków zarządu od 1 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie członków zarządu pełniących swą funkcję na podstawie powołania będzie pomniejszane o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To efekt zmian wprowadzonych przez Polski Ład do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 Obecnie, jeśli członek zarządu pełni swą funkcję wyłącznie na podstawie powołania, to po stronie spółki nie powstaje obowiązek zgłoszenia go do ubezpieczeń w ZUS. Pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania nie stanowi bowiem tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS - społecznych ani zdrowotnego. Brak jest więc podstaw prawnych do oskładkowania wynagrodzenia wypłacanego członkom zarządu z tytułu pełnionej przez nich funkcji w zarządzie. Nie należy też oskładkowywać innych wypłacanych im świadczeń pieniężnych (np. premii).

Od 1 stycznia 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (np. członkowie zarządu, prokurent), które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, zostaną objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Osoby te będą podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia powołania do dnia odwołania z pełnionej funkcji. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osoby powołanej do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania będzie dokonywał podmiot wypłacający z tego tytułu wynagrodzenie. Będzie on też zobowiązany do naliczania, pobierania z wynagrodzenia i opłacania do ZUS składki zdrowotnej za taką osobę. Podstawę do naliczenia składki zdrowotnej dla tych osób będzie stanowiła kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania.

Warto dodać, że jeśli osoba powołana do pełnienia funkcji np. członka zarządu na mocy aktu powołania będzie posiadała równocześnie inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, będzie miała opłacaną składkę zdrowotną z każdego z tych tytułów.

źródło: gazetapodatkowa.gofin.pl