Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Dziennik Ustaw z 23 listopada 2021 r.

Dziennik Ustaw z 23 listopada 2021 r.

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która z pewnymi wyjątkami wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 Ustawa wprowadza zmiany w 26 ustawach, w tym m.in.: ustawie o pdof, ustawie o pdop, Ordynacji podatkowej, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Do najistotniejszych zmian wprowadzonych w drodze ustawy m.in. do ustawy o pdof można zaliczyć: podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30.000 zł; podwyższenie do 120.000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32%.

Więcej o zmianach w GP na str. 5, 14-15.

Pozycja 2106

Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, która z pewnymi wyjątkami wejdzie w życie z dniem 8 grudnia 2021 r.

Zmiany ustawy o rachunkowości dotyczą m.in.: stosowania elektronicznego formatu sprawozdań przez emitentów i jednostki niebędące emitentami, zasad podpisywania sprawozdań jednostek kierowanych przez organy kolegialne oraz konsolidacji sprawozdań finansowych.

Więcej w GP nr 94 z br., str. 1.


Dziennik Ustaw z 25 listopada 2021 r.

Pozycja 2133

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, która z pewnymi wyjątkami wejdzie w życie z dniem 26 maja 2022 r.

Ustawa wprowadza nowe rozwiązanie w kredytach mieszkaniowych. Kredytem bez wkładu własnego będzie mieszkaniowy kredyt hipoteczny spełniający warunki określone w ustawie i udzielany przez banki na podstawie zawartej z BGK umowy, objęty na etapie spłaty systemem finansowego wsparcia kredytobiorców wypłacanego w związku z urodzeniem dzieci. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie rozwiązaniem kierowanym do osób i rodzin, które nie mają wystarczających środków własnych mogących sfinansować wymagany przez bank udział własny kredytobiorcy.

Przepisy ustawy określają, że gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wkład budowlany albo finansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego, w tym kosztów nabycia działki.

Zakłada się, że gwarantowane kredyty mieszkaniowe będą udzielane do końca 2030 r.

Poprzez nowelizację ustawy o pdof wartość spłaty części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego będzie zwolniona z podatku dochodowego.


Monitor Polski z 25 listopada 2021 r.

Pozycja 1083

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, która wynosi miesięcznie 14.805 zł.

źródło: gazetapodatkowa.gofin.pl