Wiadomości - zmiany w prawie i podatkach

Nowy limit przychodów uprawniających do stosowania w 2021 r. 9% stawki CIT

Nowy limit przychodów uprawniających do stosowania w 2021 r. 9% stawki CIT

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (z wyjątkami, które tu pomijamy) mogą zasadniczo stosować 9% stawkę CIT w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych, jeżeli przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej - od 1 stycznia 2021 r. - równowartości 2.000.000 euro (w 2020 r. limit ten wynosił 1.200.000 euro). Kwotę tę przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

W 2021 r. podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do ustalenia powyższego limitu stosują średni kurs NBP z 4 stycznia 2021 r. Kurs ten wyniósł 4,5485 zł/euro, (zgodnie z tabelą nr 001/A/NBP/2021 z 4 stycznia 2021 r.).

Limit przychodów uprawniających małych podatników oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności do stosowania 9% stawki CIT w 2021 r. wynosi 9.097.000 zł (tj. 2.000.000 euro × 4,5485 zł/euro).

 

źródło artykułu: gofin.pl